Voorwaarden

Rentio producten
VOORWAARDEN RENTIO 

1. Definities 

In deze servicevoorwaarden zullen de volgende termen de in dit artikel beschreven betekenis hebben (wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden). 

'Toegangsrechten':zal verwijzen naar alle contractuele rechten om zich toegang te verschaffen tot de Diensten, deze te ontvangen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de technische protocollen en procedures die door RENTIO vastgelegd werden krachtens de overeenkomst tussen partijen; 

'Beheerder' 
zal de gebruiker betekenen, die verantwoordelijk is voor het Beheerderaccount; 

'Beheerderaccount' 
zal verwijzen naar het gebruikersaccount van deKlant, dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de Beheerder en waarlangs de Beheerder het volgende zal kunnen doen: (i) deApp, Desktop App en Diensten gebruiken in overeenstemming met de bestelling van de Klant; (ii) de configuratie-instellingen veranderen (met inbegrip van o.a. de toevoeging van bijkomende functies); en (iii) bijkomende accounts voor Gebruikers creëren; 

'Desktop app' 
zal doelen op de online desktop applicatie waarmee er gebruikgemaakt kan worden van de Diensten; 

'Mijnhuurprofiel.be’ zal doelen op de online applicatie waarmee deKlant gebruik kan maken van de online huurprofielen interface en dashboard voor het digitaliseren van kandidaat huurders; 

‘App’ 
zal de smartphone applicatie betekenen, die doorRENTIO ontwikkeld werd voor het beheer van huurpanden; 

'Diensten' zal verwijzen naar de online diensten die het beheer van vastgoed te huur bevorderen en o.a. een betalingsopvolgingsmodule, indexeringsmodule omvatten; 

'Mededeling' 
zal verwijzen naar elke regelmatig door RENTIO via e-mail verstuurde mededeling in verband met Dienstengerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven; 

'Klant' 
zal doelen op elke natuurlijke of rechtspersoon, alsook op iedereen die de Diensten van RENTIO bestelt en/of een overeenkomst sluit met RENTIO in de naam van of namens deze rechtspersoon. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon minstens 18 jaar oud is; 

'Klantgegevens' 
betekent alle inhoud, informatie en gegevens –met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met prospecten, zakenpartners, cliënten en/of klanten van de Klant (niet-beperkende opsomming)die door de Klant door gebruik te maken van de Diensten in/naar de Desktop Appen/of de Desktop app en/of Mijnhuurprofiel.be ingevoerd of geüpload werden; 

'Documentatie' 
zal doelen op elke documentatie die door RENTIO verstrekt wordt over de App, de Desktop App, de Mijnhuurprofiel.be en deDiensten alsook over de Website, met inbegrip van alle documentatie, tutorials en andere zaken die er op de Website te vinden zijn; 

'Privacyverklaring' 
zal de privacyverklaring van RENTIO betekenen, zoals die terug te vinden is op https://www.RENTIO.be/privacy; 

'RENTIO'
 zal de naamloze vennootschap 'RENTIO' betekenen, met haar maatschappelijke zetel Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam, België, btw: BE 0694.629.173; 

'Gevrijwaarde' 
zal doelen op elke leidinggevende, bestuurder, partner, werknemer en gelieerde entiteit van RENTIO; 

'Duur' 
zal verwijzen naar de initiële of verlengde duur gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de App, de Desktop App, de Mijnhuurprofiel.be en de Diensten, zoals gekozen door de Klant bij het bestellen van de Diensten; 

'Gebruiker' 
zal doelen op eender welke andere gebruiker van de Klant dan de Beheerder, waarvoor de Klant ook een Gebruikersaccount bestelde; 

'Gebruikersaccount' 
zal verwijzen naar het gebruikersaccount waartoe een Gebruiker toegang heeft via zijn/haar persoonlijke login om gebruik te maken van de App, Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en Diensten; 

'Website' 
zal https://www.RENTIO.be betekenen. 

2. Toepassingsgebied 

RENTIO ontwikkelde een App voor het beheer van vastgoed te huur, biedt deze aan op de markt en kan eventueel geïntegreerd worden in andere tools. Deze App zorgt voor een integratie van diverse Diensten met het oog op een meer doeltreffend beheer van een eigendom die verhuurd wordt. Daarnaast ontwikkelde Rentio een Mijnhuurprofiel.be voor het digitaliseren van kandidaat huurders. Rentio biedt deze ook aan op de markt en deze kan ook geïntegreerd worden in andere tools.
Elke commerciële relatie tussen RENTIO en de Klant zal beheerst worden door de servicevoorwaarden zoals die in voorliggend document opgetekend werden. 
Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met RENTIO erkent de Klant deze servicevoorwaarden en de gegevensverwerkingsovereenkomst – die in het Beheerderaccount ter beschikking gesteld zal worden (zie Artikel 16)– gelezen te hebben en beide hierbij te aanvaarden. De servicevoorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarden en bepalingen van de Klant, zelfs wanneer deze vermelden dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze servicevoorwaarden of eender welk deel ervan doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van ongeldigheid zullen de partijen onderhandelingen aanknopen om de ongeldige bepaling te vervangen dooreen gelijkwaardige bepaling in overeenstemming met de geest van deze servicevoorwaarden. Mochten de Partijen daarbij niet tot een akkoord komen, dan kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepalingen aanpassen naar wat(wettelijk) toegestaan is.De (herhaalde)niet-uitoefening door RENTIO van eender welk recht kan alleen als het dulden van een bepaalde situatie opgevat worden en kan niet tot een verval van rechten leiden. Voorliggende servicevoorwaarden zullen geen invloed hebben op de wettelijk verplichte rechten die aan de consument-Klant toegekend worden krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.RENTIO behoudt zich het recht voor om haar servicevoorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen dooreen wijziging op haar website aan te brengen. RENTIO verbindt zich ertoe om deKlant hiervan in kennis te stellen door (i) binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing van de gewijzigde servicevoorwaarden een aankondiging op haar Website te plaatsen en/of (ii) via een Mededeling van RENTIO.Deze servicevoorwaarden moeten samen met de Privacyverklaring van RENTIO gelezen worden en kunnen te allen tijde op de Website geraadpleegd worden. 

3. Aanbod 

Catalogussen, brochures, nieuwsbrieven, aanbiedingen, Mededelingen van RENTIO en andere reclameaankondigingen alsook aankondigingen op de Website zijn totaal niet-bindend en kunnen door de Klant alleen maar beschouwd worden als eenuitnodiging tot het bestellen van de Diensten, tenzij er iets anders gespecificeerd zou zijn.Elk aanbod zal slechts geldig zijn voor (i) een specifiek order en zal dus achteraf niet automatisch van toepassing zijn op navolgende (soortgelijke) order, alsook voor (ii) de termijn die in het aanbod vermeld wordt. 

4. Totstandkoming van de overeenkomst 

Indiende Klant Diensten wil bestellen, dan dient de Klant contact op te nemen met RENTIO per e-mail (sales@RENTIO.be).De Klant verklaart en garandeert in elk geval dat (i) alle ingegeven(registratie)informatie volledig, waar en correct is en dat (ii) hij er ook voor zal zorgen dat dergelijke informatie correct blijft.RENTIO zal te allen tijde het recht hebben om bijkomende informatie over de Klant, zijn activiteiten of zijn kredietwaardigheid te vragen. (i) Mocht dergelijke gevraagde informatie niet meegedeeld worden, (ii) mochtRENTIO twijfelen aan de identiteit van de Klant of (iii) mocht ener aanwijzingen zijn dat de Klant van plan is om de Diensten zelf door te verkopen, zal RENTIO het recht hebben om de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Een weigering om de Diensten te verstrekken, zal deKlant nooit enig recht geven om eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding te eisen.Alle wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst nadat het Beheerderaccount (met een of meerdere bijkomende Gebruikersaccounts) ter beschikking gesteld werd, zullen slechts als geldig worden beschouwd na schriftelijke goedkeuring van en implementatie door RENTIO. 

5. Levering 

Na het sluiten van de overeenkomst zal de Klant toegang krijgen tot de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten in de vorm van 'Software as a Service (SaaS)'.Een dergelijk recht op toegang houdt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten in. Het bezorgen van het Beheerderaccount aan de Klant zal als levering van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten beschouwd worden.Bij levering wordt deKlant geacht een initiële controle uit te voeren op de Diensten. De Klant is verplicht om RENTIO binnen 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit via de helpdesk of door het versturen van een e-mail (support@RENTIO.eu).Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48 uur, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. 

6. Beheerderaccount/Gebruikersaccount 

De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de App, Mijnhuurprofiel.be en de Desktop App en zal gebruik kunnen maken van de Diensten via het Beheerderaccount en de bijkomende Gebruikersaccounts.De Beheerder zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het Beheerderaccount.

Het aantalGebruikersaccounts stemt overeen met het aantal Gebruikers van de Klant. ElkeGebruiker heeft dus een eigen Gebruikersaccount. De Beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Gebruikersaccounts en de Beheerder zal altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de Gebruikersaccounts.Elk Gebruikersaccount (met inbegrip van het Beheerderaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen.

Zowel de Beheerder als elke Gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren en om dit regelmatig te veranderen.De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts. In deze context moeten de Beheerder en elke Gebruiker de vertrouwelijkheid van hun respectief account verzekeren, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens, zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan RENTIO(bv. wanneer ze RENTIO via de helpdesk om hulp vragen – zie Artikel 18).Elk verlies of misbruik van dergelijke logingegevens kan dan ook aansprakelijkheidsgevolgen ten overstaan van RENTIO hebben.

Verder is het ten strengste verboden om:
- andere gebruikers om hun logingegevens te vragen;
- op het account van een ander in te loggen;
- de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten op een frauduleuze manier te gebruiken (bv. het gebruik     van een vals account en/of het verstrekken van valse informatie wordt als     frauduleus gebruik beschouwd);
- zich als iemand anders (natuurlijke of     rechtspersoon) voor te doen bij het gebruik van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten zonder de nodige toelating hiervoor     gekregen te hebben. Een dergelijke actie kan tot burgerrechtelijk en     strafrechtelijke sancties leiden.

De Klant moet onmiddellijk (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik bestraffen (ii) en RENTIO schriftelijk informeren over dergelijk gebruik en elke controversiële registratie die hij opmerkt.Een weldoordachte en gefundeerde kennisgeving kan tot een tijdelijke en/of blijvende opschortingen/of verwijdering van het Beheerderaccount en/of de Gebruikersaccounts leiden.RENTIO kent zichzelf een ruime discretionaire bevoegdheid toe om de beste kwaliteit van Dienstverlening te waarborgen. In ieder geval zal RENTIO niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande vereisten door de Klant. 

7. Geen recht op herroeping 

Krachtens Boek VIMarktpraktijken en consumentenbescherming van het Belgisch Wetboek EconomischRecht ('WER') heeft elke Klant (in zijn hoedanigheid van consument) een rechtop herroeping met betrekking tot producten en/of diensten die via het internet, per e-mail of telefonisch gekocht werden.De levering van deDiensten – bestaande uit de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd – dient echter beschouwd te worden als eenuitzondering op het recht op herroeping, aangezien de consument-Klant er uitdrukkelijk (i) mee instemt dat de levering van de Diensten aangevat mag worden en (ii) tevens erkent dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (art. VI.53 °13 WER). Bijgevolg kan de consument-Klant niet langer aanspraak maken op enig recht op herroeping met betrekking tot de bestelde Diensten. 

8. Prijs 

De App, de Desktop appen De Diensten worden door RENTIO tegen een vaste prijs per maand aangeboden. Mijnhuurprofiel.be wordt tegen een vaste prijs per maand aangeboden met daarbovenop een prijs per doorgestuurd profiel.

De App, de Desktop app, Mijnhuurprofiel.be en De Diensten zullen altijd verkocht worden tegen de prijzen die op de Website vermeld worden of die per e-mail of telefoon meegedeeld worden op het moment van aankoop. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald werd.

Onder geen beding garandeert RENTIO dat ze haar prijzen gedurende een welbepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de marktstructuur. Voor zover de prijzenzijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, socialezekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is RENTIO bij een verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Mocht ze haar prijzen inderdaad verhogen, dan verbindt RENTIO er zich toe om haar bestaande Klanten hiervan minstens één maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen op de hoogte te brengen via een Mededeling van RENTIO.

Door RENTIO aangeboden promotionele geschenken zullen ongeacht hun vorm (zoals onder meerprijsverlagingen en kortingen) alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die ter zake uitdrukkelijk werden bepaald. DeKlant erkent dat zulke promotionele geschenken niet cumulatief en per definitie persoonsgebonden zijn en nooit een impliciet recht hierop kunnen inhouden.     

9. Betaling 

Door de Diensten te bestellen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door RENTIO, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen.RENTIO verbindt er zich toe om haar Klanten maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te factureren –afhankelijk van de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten –maar altijd vóór de start van de respectieve Termijn.

Onverminderd het voorgaande, zullen facturen in verband met bijkomende Diensten of functies die na het sluiten van de overeenkomst besteld werden, naar de Klant verstuurd worden, zodra deze laatste de respectieve bestelling plaatste.

Er zal een factuur verzonden worden naar het (elektronische) adres dat door de Klant opgegeven werd bij het bestellen van de Diensten. De Klant verbindt er zich toe om RENTIO zo snel mogelijk te informeren over eender welke wijzigingen ter zake.

Facturen kunnen enkel rechtsgeldig door de Klant betwist worden via e-mail (accounting@RENTIO.be)binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en de gedetailleerde redenen. Een dergelijke betwisting ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.

De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd. Gedeeltelijke betalingen door de Klant worden altijd aanvaard onder voorbehoud van wijzigingen zonder dat hiermee enig nadeel wordt berokkend, en worden eerst toegewezen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, de verschuldigde interesten en daarna pas aan de hoofdsom, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het toewijzen van het betaalde geld aan de oudste uitstaande hoofdsom.

Als de Klant de Overeenkomst (om eender welke reden) opzegt (zie Artikel 14), dan zullen de reeds aan RENTIO betaalde bedragen (ongeacht of voorschot nu betrekking heef op een periode van een kwartaal of van een jaar) door RENTIO gehouden en niet terugbetaald worden. 

10. Gevolgen van niet-of laattijdige betaling 

Op elke factuur die niet volledig of gedeeltelijk betaald werd door de Klant op de vervaldatum, zal de Klant – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling –verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand achterstand.Een reeds gestarte maand zal daarbij als een volledige maand meetellen. Het aldus verschuldigde bedrag zal bovendien nog verhoogd worden met alle door RENTIO betaalde inningskosten in het kader van de inning van de schuld, plus 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van RENTIO om een hogere vergoeding te eisen.

Verder behoudt RENTIO zich tevens het recht voor om (tijdelijk) de toegang tot de Diensten op te schorten, totdat ze de feitelijke en volledige betaling van de Klant ontvangen heeft. Voorts kan RENTIO de volledige bestelling (of een deel ervan) ook als geannuleerd beschouwen, als voormelde betaling niet plaatsvond, ook al werd de tegenpartij hiervoor formeel in gebreke gesteld. En tot slot heeft RENTIO eveneens het recht om een vaste schadevergoeding van 20% van de prijs(exclusief btw) te eisen, met een minimum van 100 euro, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan haar recht om een grotere schadevergoeding te vragen, mocht het bewijs geleverd kunnen worden dat de schade die ze leed, daadwerkelijk groter was.

Dit alles zal trouwens eveneens tot gevolg hebben dat alle overige facturen van RENTIO aan de Klant meteen zullen komen te vervallen en betaald zullen moeten worden, zelfs al waren ze in wezen nog niet vervallen, en dat alle toegestane betalingstermijnen niet langer van toepassing zullen zijn. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant. 

11. Gebruik van deDiensten 

Algemeen
Zolang deze overeenkomst van kracht blijft, kan de Klant gebruik maken van de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten binnen de reikwijdte van deToegangsrechten van de Klant die bepaald wordt bij het bestellen van deDiensten. De reikwijdte van zulke Toegangsrechten kan tijdens de Duur van de overeenkomst overigens ook beperkt of uitgebreid worden.

De Klant erkent dat alleen zijn Beheerder en Gebruikers de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten mogen gebruiken en dat uitsluitend voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de ter zake bevoegde instanties werden uitgevaardigd. De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentiële basis van de overeenkomst vormt.

Het gebruik van en de toegang tot de Diensten door de Klant veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding en gebruik kan maken van een moderne webbrowser (zoals o.a.de meest recente versie van Google Chrome). Als de Klant een verouderde webbrowser gebruikt, kan het zijn dat hij niet alle functies van de Diensten kan benutten of dat deze functies niet optimaal werken.

De Klant zal ten volle verantwoordelijk zijn voor zowel het naleven van deze servicevoorwaarden als voor de handelingen en omissies van alle gebruikers die via het Beheerder account en/of een Gebruikersaccount gebruik maken van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten. De Klant zal alleen de Beheerder of deGebruikers toegang verlenen tot de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be ende diensten evenals tot de Documentatie en zal evenmin toestaan dat anderen er gebruik van maken. 

Beperkingen
De Klant stemt ermee in om geen misbruik te maken van de Toegangsrechten. Dat betekent onder meer dat het volgende niet zal doen, zonder dat deze lijst daarom uitputtend bedoeld is:
- de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en eender welke van de Diensten verkopen, doorverkopen, er een     licentie of sublicentie op toekennen, ze verhuren, leasen of verspreiden     of eender welke van de Diensten of eender welke afgeleide werken ervan in     een dienstenbureau- of outsourcingaanbod aan een derde aanbieden;
- de Diensten kopiëren, wijzigen, aanpassen,     veranderen, vertalen of er afgeleide werken van maken (met uitzondering     van de kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de     rapporten of overzichten gemaakt worden, die louter voor bedrijfsinterne     doeleinden van de Klant gecreëerd worden);
- het (laten) reverse-engineeren,     deassembleren of decompileren van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten;
- de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor     de overdracht van gegevens, wanneer dit illegaal of lasterlijk is, inbreuk     pleegt op de privacy van een ander, als grof, bedreigend of schadelijk     geldt of een schending vormt van iemands intellectuele eigendom (zonder     dat deze lijst uitputtend bedoeld is);
- de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten gebruiken om eender welke illegale activiteiten te     ondernemen of te promoten;
- de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten gebruiken voor het verspreiden van 'junkmail', 'spam',     'kettingmails' 'phishing' of andere ongewenste massa-e-mails;
- de Diensten gebruiken om iemand te stalken,     lastig te vallen of kwaad te doen;
- de goede werking van de App, de Desktop App,     Mijnhuurprofiel.be en/of de Website verstoren. Dit houdt ook in dat     Klanten geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere software mogen     gebruiken, die afbreuk kan doen aan de diensten en belangen van zowel RENTIO     als haar Klanten. En verder dienen Klanten zich te onthouden van eender     welke content die de infrastructuur van de websites en hun goede werking     in het gedrang kan brengen;
- Ongevraagde en/of commerciële berichten     versturen, zoals junkmail, spam en kettingbrieven;
- Content toevoegen, die als ongepast     beschreven kan worden in het licht van het doel van de App, Mijnhuurprofiel.be en/of Desktop App. RENTIO kent zichzelf ter zake een     ruime discretionaire bevoegdheid toe en kan Klanten waarschuwen, wanneer     ze de grenzen aan het aftasten zijn;
- het businessmodel van RENTIO omzeilen;
- de Diensten – geheel of gedeeltelijk – of     de App, Desktop App, Mijnhuurprofiel.be of Website gebruiken op een     manier die een foutieve of misleidende indruk, attributie of statement kan     uitdragen over RENTIO of eender welke derde. 

12. Intellectuele eigendom 

Intellectueleeigendomsrechten van RENTIO
De Klant erkent uitdrukkelijk dat RENTIO de enige eigenaar is en blijft van de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten en/of andere hiermee verband houden de intellectuele eigendomsrechten. Alle dergelijke rechten en alle goodwill berusten bij RENTIO en dat zal ook zo blijven.

Bijgevolg houden deToegangsrechten die aan de Klant toegekend werden, uitsluitend het recht opgebruik – tegen een vergoeding – van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten in en zullen er geen impliciete licenties toegekend worden krachtens deze overeenkomst. Onder geen beding zal een dergelijk recht:
- een overdracht van eigendomsrechten op de App,     de Desktop App, de Diensten, Mijnhuurprofiel.be en de Documentatie door RENTIO     aan de Klant inhouden;
- de Klant eender welke rechten op of     belangen in de App, de Desktop App, de Diensten, Mijnhuurprofiel.be en     handelsnamen en/of handelsmerken van RENTIO toekennen;
- de Klant het recht toekennen om RENTIO te     vragen, hem een kopie van eender welke software te bezorgen of andere     producten die door RENTIO gebruikt worden om de Diensten te leveren.

De Klant zal bijgevolg geen gebruikmaken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam vanRENTIO (bv. in metatags, zoektermen of verborgen tekst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van RENTIO.
Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van RENTIO te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendom van RENTIO ongeldig zou kunnen maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.

De Klant verbindt er zich toe om RENTIO te informeren over elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op eender welk intellectueel eigendomsrecht van RENTIO waarvan hij weet zou krijgen, alsook over eender welke claim van een derde als gevolg van het gebruik van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten. 

Documentatie
Overeenkomstig deze servicevoorwaarden kent RENTIO de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor de Duur van de gesloten overeenkomst(zie Artikel 13) voor de reproductie van kopieën van deDocumentatie, zij het uitsluitend met het oog op het gebruik ervan door deKlant in het kader van zijn Toegangsrechten.
De Klant erkent dat:
- er geen recht wordt toegekend om de     Documentatie te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of er     afgeleide werken van te creëren;
- de Documentatie deel uitmaakt van het     intellectuele eigendom van RENTIO en stemt er hierbij mee in om alle     eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van de auteursrecht-,     handelsmerk- en vertrouwelijkheidsvermeldingen die de kopieën van de     Documentatie zou bevatten, accuraat te reproduceren. 

Intellectuele eigendomsrechten van de Klant
Verder stemmen de partijen er - zonder hiermee enig recht, enige aanspraak of enig belang toe te kennen - mee in dat RENTIO correcte informatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant (samen de 'Merken' genoemd)in verband met haar verstrekking van de Diensten. Dit bv. door branding van de landingspagina van de Klant via diens Merken. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat RENTIO meteen zal stoppen met elk gebruik van eender welk aan de Klant toebehorend Merk in verband met de levering van de Diensten bij (i) beëindiging van deze overeenkomst of bij (ii) ontvangst van een kennisgeving van de Klant waarin deze RENTIO opdracht een dergelijk gebruik te staken. 

13. Duur 

Elke overeenkomst die er tussen RENTIO en de Klant gesloten wordt over het gebruik van de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten, zal een bepaalde duur hebben van eenkwartaal of een jaar, al naargelang de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten.De Duur zal automatisch verlengd worden met een kwartaal of een jaar, als de overeenkomst niet door deKlant opgezegd wordt tegen uiterlijk 15 kalenderdagen voor de afloop ervan, watRENTIO het recht zal geven om de Klant voor de verlengde Duur de factureren. 

14. Opzegging 

Opzegging door deKlant
De Klant kan deOvereenkomst opzeggen door een schriftelijke kennisgeving in die zin per e-mail naar RENTIO te sturen (support@RENTIO.be):
(i) op eender welk moment en voor om het even welke reden, zolang de opzegging maar uiterlijk 15dagen vóór het einde van de Duur gebeurt.Elke opzegging door de Klant op minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Duur zal geen nut hebben, aangezien de overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden (zie Artikel 14). Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde Duur te betalen, ook al is de Klant geenszins van plan om de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten nog verder te gebruiken;(ii) als hij het niet akkoord kan gaan met een van de volgende omstandigheden (zonder dat deze opsomming beperkend bedoeld is) en als een dergelijke opzegging gebeurt binnen 30 kalenderdagen na hiervan in kennis gesteld te zijn door RENTIO: (i) eenverandering in het Dienstenaanbod die een aanzienlijk nadeel met zich meebrengt voor de Klant; (ii) een door RENTIO aangebrachte wijziging in deze servicevoorwaarden (zie Artikel 2) of (iii) eender welke door RENTIO aangekondigde prijsaanpassing (zie Artikel 8). Onder geen beding zal dit de Klant het recht geven om enige schadevergoeding of compensatie van RENTIO te eisen;(iii) als artikel 6.5van de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen RENTIO en de Klant (zie Artikel16) in werking treedt en de voorwaarden, zoals die daarin bepaald werden, vervuld zijn.   

Opzegging door RENTIO
Onverminderd eender welk recht of verhaal dat RENTIO ten opzichte van de Klant zou kunnen hebben, staat het RENTIO vrij om de overeenkomst op eender welk moment en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen bij uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om eender welke professionele samenwerking tussen RENTIO en deKlant voort te zetten.

De Klant stemt ermee in dat volgende omstandigheden als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd moeten worden:(i) Als RENTIO vaststelt of duidelijke redenen heeft om te veronderstellen dat:
- de Klantgegevens onjuist, misleidend, inaccuraat of achterhaald zijn;
- de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op     één van deze servicevoorwaarden en, niettegenstaande een ingebrekestelling     vanwege RENTIO om (i) de situatie recht te zetten alsook (ii) om een     dergelijke inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) (een)     dergelijke inbreuk(en) in de toekomst te voorkomen, hieraan geen gevolg     geeft binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling. Dit     evenwel onverminderd het recht van RENTIO om van de Klant een bijkomende     vergoeding te vragen naar aanleiding van deze contractuele inbreuk;
- de Klant de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
- de overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
- de Klant de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.

(ii) Als de Klant zijn betalingen stopzet, het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in vereffening gaat of een soortgelijke regeling getroffen wordt of ontbonden is;

(iii) Als de Klant eendaad van oneerlijkheid, trouweloosheid of bedrog pleegt ten overstaan van RENTIO, haar onderneming of de App, Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en Diensten.In het geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van RENTIO zal de Overeenkomst automatisch beëindigd worden zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding. 

Gevolgen van de opzegging
Bij opzegging van de overeenkomst:
✓door de Klant verbindt RENTIO zich ertoe om binnen 2 werkdagen – maar in elk geval niet voordat de lopende Duur ten einde is – het Beheerder account en deGebruikersaccounts van de Klant te deactiveren en de Klant naar best vermogen op voorhand van een dergelijke deactivering in kennis te stellen;
✓door RENTIO zal deze laatste het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts van de Klant deactiveren;
✓heeft RENTIO het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een(nieuwe) overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten te weigeren;
✓zal elke partij haar gebruik van vertrouwelijke informatie en beschermd materiaal van de andere partij staken en de informatie en het materiaal in kwestie aan de andere partij terugbezorgen.Artikel 12, 15, 16 en17 zullen ook na de vervaldatum of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven voortbestaan en onverminderd van kracht blijven in overeenstemming met hun respectieve bepalingen.De beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal geen afbreuk doen aan de rechten die iedere partij reeds verwierf. 

15. Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van RENTIO zal beperkt blijven tot het laagste van volgende tweebedragen: de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving.Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders verklaard of vooropgesteld werd in deze servicevoorwaarden en voor zover wettelijke toegestaan, worden de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten alsook de Documentatie en eender welke andere producten of diensten die door RENTIO geleverd worden, op een 'as is'-basis verstrekt. RENTIO wijst dan ook alle eventuele andere - zowel expliciete als impliciete - beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid.Verder garandeert RENTIO evenmin dat de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten aan alle eisen van de Klant zullen voldoen. Des te meer aangezien de Klant demogelijkheid geboden wordt om te allen tijde RENTIO ter zake om bijkomende informatie kan vragen. Bijgevolg verklaart de Klant voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en de reikwijdte van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

Zonder hiermee te willen raken aan het algemene karakter van voorgaand deel, garandeert RENTIO eenszins: (i) dat de prestaties van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten niet onderbroken zullen worden of geen fouten zullen bevatten, noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke tijdspanne) verholpen zullen worden; (ii) dat de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten continu beschikbaar, vrij van virussen, op tijd en volledig zullen zijn; of (iii) dat de door de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en niet-misleidend zal zijn.

Het beoogde gebruik van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten door de Klant, deBeheerder en/of de Gebruikers wordt geheel op hun verantwoordelijkheid en risico bepaald. RENTIO kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die er uit dit beoogde gebruik zou voortvloeien.Daarom zullen de Klant, de Beheerder en/of de Gebruiker als enige verantwoordelijk zijn voor alle eventuele gevolgschade aan hun computer(programma's), draadloze toestellen en/of andere uitrusting die veroorzaakt werd door de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

RENTIO zal ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor:
✓indirecte en/of gevolgschade (met inbegrip van o.a. inkomstenverlies, verliesvan goodwill en schade aan het eigendom van de Klant veroorzaakt door de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook, wanneer RENTIO speciaal geïnformeerd werd door deKlant over het mogelijke verlies;
✓gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daadvan de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door eenfout of nalatigheid;
✓schade veroorzaakt door het gebruik van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het ontwikkeld of bedoeld werd door RENTIO;
✓bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, deBeheerder en/of de Gebruikers nadat er een defect werd vastgesteld;
✓het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend haar fout zou zijn;
✓schade veroorzaakt door het niet naleven van eender welk advies en/of richtlijnen die door RENTIO gegeven zouden zijn, die deze laatste altijd op discretionaire basis verstrekt;
✓schade als gevolg van overmacht of 'hardship' (zie Artikel 22).

Verder aanvaardt de Klant dat RENTIO geen enkele garantie biedt dat de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten voldoen aan de voorschriften of de vereisten die op eender welk juridisch vlak van toepassing zijn, met uitzondering van de voorschriften of vereisten die in België gelden op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt. RENTIO kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke navolgende wijziging van om het even welke aard in dergelijke wetgeving en/of voorschriften.

De Klant wordt geacht geen (vertrouwelijke) informatie (bv. een Excel-blad met gegevens, met in begrip van Klantgegevens) noch eender welke logingegevens aan eender welke werknemer ervan RENTIO op eender welke manier en om eender welke reden te bezorgen. Mocht de Klant, ondanks het voorgaande, toch eender welke dergelijke informatie aan RENTIO bezorgen, dan erkent de Klant dat hij daarmee geheel op eigen risico handelt.In dat geval kan RENTIO met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen als dat ze doet met betrekking tot de Klantgegevens.

De Klant erkent dat RENTIO alleen rechtstreeks door de Klant en niet door een derde, zoals de persoon op wie de Klantgegevens betrekking hebben, aansprakelijk gesteld kan worden.

De Klant zal RENTIOen/of een Gevrijwaarde van RENTIO vergoeden en/of vrijwaren voor en tegen alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en/of de beëindiging van deze servicevoorwaarden en die veroorzaakt zouden worden door zijn eigen nalatigheid, fout of zorgeloosheid of door zijn Beheerder en/of een van zijn Gebruikers.

Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn Beheerder en Gebruikers te informeren over de bepalingen van dit Artikel (en de rest van deze servicevoorwaarden). 

16. Persoonsgegevens en privacy 

RENTIO als verwerkingsverantwoordelijke
De verwerking door RENTIO van persoonsgegevens over de (potentiële) Klant en/of diens personeel/medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van dePrivacyverklaring van RENTIO. In een dergelijke situatie treedt RENTIO op als verwerkingsverantwoordelijke. Voormelde privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die RENTIO verzamelt, alsook over de wijze waarop RENTIO deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacyverklaring van RENTIO kan geraadpleegd worden op de Website en moet samen met de cookierichtlijn gelezen worden.Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst met RENTIO te sluiten – wat ook het zich registreren voor de Demo omvat – erkent de Klant dat hij de privacyverklaring gelezen heeft en deze aanvaardt.

RENTIO als verwerker De Klant erkent dat –wat de verwerking van Klantgegevens betreft – hij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke en RENTIO als verwerker. Alle regelingen die er in dit opzicht tussen de respectieve partijen gesloten worden, zullen uitsluitend beheerst worden door de gegevensverwerkingsovereenkomst, zoals deze tussen de partijen in kwestie gesloten werd en zoals deze ter beschikking gesteld werd op het Beheerderaccount. Ingevolge het voorgaande (zie Artikel 2) erkent de Klant uitdrukkelijk dat door het bestellen van de Diensten of het sluiten van een overeenkomst met RENTIO, hij te kennen geeft dat hij de gegevensverwerkingsovereenkomst in haar geheel gelezen heeft en aanvaardt.

17. Vertrouwelijkheid 

Klantgegevens
Elke Klant is verplicht om zijn Klantgegevens vertrouwelijk te behandelen en er tevens op toe te zien dat elke derde aan wie hij toegang verleent tot een Gebruikersaccount, doordezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen gebonden is.

Samenwerking
Alle informatie (met inbegrip van o.a. alle informatie over financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, informatie over werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmes, functies en werkwijzen, uitvindingen (octrooieerbaar of niet), processen, schematische voorstellingen, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties) die er tussen de respectieve partijen wordt uitgewisseld alvorens een overeenkomst te sluiten alsook gedurende de overeenkomst, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en door elke partij met de strengste geheimhouding behandeld worden.
Meer concreet betekent dit dat de ontvanger het volgende zal doen:
✓de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor eigen rekening en met de strengste geheimhouding;
✓de vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen gebruiken, reproduceren of toewijzen;
✓het niet (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van eender welke vertrouwelijke informatie;
✓geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;
✓de vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt, niet bekendmaken, onthullen of ter beschikking stellen van eender welke derde, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onthullende partij;
✓zulke vertrouwelijke informatie uitsluitend onthullen aan die werknemers die erin het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen weet van dienen te hebben. Bovendien verklaart en waarborgt de ontvanger dat deze werknemers er vooraf, als voorwaarde voor hun tewerkstelling, mee ingestemd hebben omgebonden te zijn door voorwaarden en bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke op de ontvanger van toepassing zijn krachtens de huidige servicevoorwaarden.

De verplichtingen, zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, zijn echter niet van toepassing op de volgende informatie:
✓informatie die publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid werd en/of bekend is bij het grote publiek op het moment van haar mededeling;
✓informatie die de ontvanger op een wettelijke manier ontving van een andere derde dan de onthullende partij, waarbij deze derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;
✓informatie waarvan de onthulling/aankondiging bij wet vereist is of door eenrechtbank of regeringsbeslissing (van om het even welke aard) opgelegd wordt.In dat geval zal de ontvanger, alvorens iets te onthullen/aan te kondigen, de reikwijdte en de manier van een dergelijke onthulling/aankondiging met de onthullende partij bespreken.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de samenwerking tussen de respectieve partijen en zal ook na de beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, onverminderd van kracht blijven gedurende een bijkomende periode van vijf (5) jaar.De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven.Tenzij voor zover er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald zou zijn in onderhavig document, zal niets in deze servicevoorwaarden of de relatie tussen de partijen de ontvanger enige rechten op of belangen in de vertrouwelijke informatie toekennen en zullen er door deze servicevoorwaarden evenmin enige impliciete licenties toegekend worden.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter in geen geval inhouden dat RENTIO geen recht zal hebben op het gebruik en/of de commercialisering van eender welke van de Klant ontvangen ideeën, input of feedback die gebruikt kunnen worden om de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten te verbeteren en/of uit te breiden.

Onverminderd het voorgaande erkent de Klant dat, mocht er een geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen getekend worden, een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst zal prevaleren. 

18. Ondersteuning –Helpdesk 

Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen op de 'Support'-pagina van RENTIO (https://www.RENTIO.be/support).

Mocht de informatie die hij daar kan vinden, hem niet helpen, kan hij gratis contact opnemen met de helpdesk van RENTIO. De helpdesk van RENTIO zal van maandag tot vrijdag van9.00 uur tot 17.00 uur (CET) bereikbaar zijn per e-mail (support@RENTIO.be) en telefoon, behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen. De helpdesk van RENTIO zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen naontvangst van het verzoek om ondersteuning.De kosten die gemaakt werden als gevolg van ongerechtvaardigde klachten en/of onderzoeken, zullen door de Klant gedragen worden. 

19. Beschikbaarheid, regelmatig onderhoud en updates 

RENTIO biedt haar Klanten de mogelijkheid om te allen tijde, live en in real time de beschikbaarheid van de Diensten na te gaan via haar Website. Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Diensten, dan verbindt RENTIOer zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het RENTIO vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden.

RENTIO wil de kwaliteit van de App, de Desktop App, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten hoog houden door onderhoudsactiviteiten uit te voeren en op regelmatige basis updates te implementeren. RENTIO verbindt er zich toe om de impact van zulke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de App, de DesktopApp, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige storingstijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal RENTIO haar uiterste best doen om de Klant hierover te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn. Het bovenstaande kan geen reden vormen om enige compensatie van RENTIO te eisen. 

20. Mededelingen van RENTIO 

De Klant zal zich altijd kunnen uitschrijven voor de Mededelingen van RENTIO. Aangezien dezeMededelingen als een integraal onderdeel van de Diensten beschouwd worden, kan de Klant RENTIO in geen geval aansprakelijk stellen voor wijzigingen van om het even welke aard, waarover de Klant normaal gezien geïnformeerd zou zijn geweest via een dergelijke Mededeling, als hij zich hiervoor niet uitgeschreven had. 

21. Wijzigingen van deDiensten 

RENTIO heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van haar Diensten op elk moment te wijzigen, met inbegrip van haar Basispakket en/of -functies. In voorkomend geval zal RENTIOde Klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via (i) een kennisgeving op de Website, de App, Mijnhuurprofiel.be en/of de Desktop App en/of (ii) eenMededeling van RENTIO. 

22.Overmacht/'hardship' 

RENTIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van eender welke van haarverplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht of 'hardship'. Gebruikelijke gebeurtenissen die als gevallen van overmacht of 'hardship' beschouwd worden, omvatten o.a. het volgende: alle omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, als redelijk onvoorzienbaar en onvermijdbaar golden, en die RENTIO beletten de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker maken, in financieel opzicht of opeen andere manier, dan wat normaal gezien het geval geweest zou zijn (met inbegrip van o.a. oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagnemingen, vertragingen bij of faillissement van derden waarop door RENTIO een beroep gedaan werd, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden en dreigingen of daden van terrorisme).Voormelde situaties geven RENTIO het recht om de overeenkomst te herzien en/of op te schorten doormiddel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder daarbij aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het betalen van enige compensatie. Als de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft RENTIO het recht om de overeenkomst te beëindigen (zie Artikel15). 

23. Vereffening(verrekening) 

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december2004 stemmen de partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen RENTIO en de Klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en ipso jure met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden. In het geval van concurrerende crediteurs zal de claim van de andere partij ten overstaan van de partij die met concurrerende crediteurs te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat erover blijft na verrekening van de aanrekenbare bedragen, en zal de permanente vereffening in elk geval rechtsgevolgen hebben ten overstaan van de curator ende resterende crediteurs die zelf bijgevolg geen bezwaar zullen kunnen maken, noch zich zullen kunnen verzetten tegen eender welke voormelde vereffeningen of schuldvergelijkingen die er door de partijen verricht zouden worden. 

24. Toepasselijk rechten rechtsbevoegdheid 
Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht.Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar RENTIO haar maatschappelijke zetel heeft. 

25. Taal 

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met RENTIO.