ALGELMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY VERKLARING

Rentio producten
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

In deze servicevoorwaarden zullen de volgende termen de in dit artikel beschreven betekenis hebben (wanneer ze met een hoofdletter geschreven worden).

'Toegangsrechten’ zal verwijzen naar alle contractuele rechten om zich toegang te verschaffen tot de Diensten, deze te ontvangen en er gebruik van te maken in overeenstemming met de technische protocollen en procedures die door RENTIO vastgelegd werden krachtens de overeenkomst tussen partijen;

'Beheerder' zal de gebruiker betekenen, die verantwoordelijk is voor het Beheerderaccount;

'Beheerderaccount' zal verwijzen naar het gebruikersaccount van de Klant, dat alleen toegankelijk is voor en gebruikt kan worden door de Beheerder en waarlangs de Beheerder het volgende zal kunnen doen: (i) de App, Dashboard en Diensten gebruiken in overeenstemming met de bestelling van de Klant; (ii) de configuratie-instellingen veranderen (met inbegrip van o.a. de toevoeging van bijkomende functies); en (iii) bijkomende accounts voor Gebruikers creëren;

'Dashboard’ zal doelen op de online desktop applicatie waarmee er gebruikgemaakt kan worden van de Diensten;

'Mijnhuurprofiel.be’ zal doelen op de online applicatie waarmee de Klant gebruik kan maken van de online huurprofielen interface en dashboard voor het digitaliseren van kandidaat huurders;

App’ zal de smartphone applicatie betekenen, die door RENTIO ontwikkeld werd voor het beheer van huurpanden;

'Diensten' zal verwijzen naar de online diensten van RENTIO die het beheer van vastgoed te huur bevorderen en o.a. een betalingsopvolgingsmodule, indexeringsmodule omvatten;

'Mededeling' zal verwijzen naar elke regelmatig door RENTIO via e-mail verstuurde mededeling in verband met Dienstengerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven;

'Klant' zal doelen op elke natuurlijke of rechtspersoon, alsook op iedereen die de Diensten van RENTIO gebruikt, bestelt en/of een overeenkomst sluit met RENTIO in de naam van of namens deze rechtspersoon. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat elke natuurlijke persoon minstens 18 jaar oud is;

'Klantgegevens' betekent alle inhoud, informatie en gegevens –met inbegrip van persoonsgegevens – die verband houden met prospecten, zakenpartners, cliënten en/of klanten van de Klant (niet-beperkende opsomming) die door de Klant door gebruik te maken van de Diensten in/naar de App en/of het Dashboard en/of Mijnhuurprofiel.be ingevoerd of geüpload werden;

'Documentatie' zal doelen op elke documentatie die door RENTIO verstrekt wordt over de App, het Dashboard, de Mijnhuurprofiel.be en de Diensten alsook over de Website, met inbegrip van alle documentatie, tutorials en andere zaken die er op de Website te vinden zijn;

'Privacyverklaring' zal de privacyverklaring van RENTIO betekenen, zoals die terug te vinden is op https://www.rentio.be/privacy;

'RENTIO' zal de naamloze vennootschap 'RENTIO' betekenen, met haar maatschappelijke zetel Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam, België, btw: BE 0694.629.173;

'Gevrijwaarde' zal doelen op elke leidinggevende, bestuurder, partner, werknemer en gelieerde entiteit van RENTIO;

'Duur' zal verwijzen naar de initiële of verlengde duur gedurende welke de Klant gebruik kan maken van de App, het Dashboard, de Mijnhuurprofiel.be en de Diensten, zoals gekozen door de Klant bij het bestellen van de Diensten;

'Gebruiker' zal doelen op eender welke andere gebruiker van de Klant dan de Beheerder, waarvoor de Klant ook een Gebruikersaccount bestelde;

'Gebruikersaccount' zal verwijzen naar het gebruikersaccount waartoe een Gebruiker toegang heeft via zijn/haar persoonlijke login om gebruik te maken van de App, Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en Diensten;

'Website' zal https://www.rentio.be betekenen.

2. Toepassingsgebied

RENTIO ontwikkelde een smartphone applicatie (App) voor het beheer van vastgoed te huur, biedt deze aan op de markt en kan eventueel geïntegreerd worden in andere tools. Deze App zorgt voor een integratie van diverse Diensten met het oog op een meer doeltreffend beheer van een eigendom die verhuurd wordt. Het Dashboard dat eveneens door Rentio ontwikkeld en gecommercialiseerd wordt, biedt een gelijkaardige service als de App maar is bedoeld om te gebruiken via de web brower. Daarnaast ontwikkelde Rentio Mijnhuurprofiel.be voor het digitaliseren van kandidaat huurders. Rentio biedt deze ook aan op de markt en deze kan ook geïntegreerd worden in andere tools.Elke commerciële relatie tussen RENTIO en de Klant zal beheerst worden door de servicevoorwaarden zoals die in voorliggend document opgetekend werden.

Door de Diensten te bestellen of een overeenkomst te sluiten met RENTIO erkent de Klant deze servicevoorwaarden en de gegevensverwerkingsovereenkomst – die in het Beheerderaccount ter beschikking gesteld zal worden (zie Artikel 16) – gelezen te hebben en beide hierbij te aanvaarden. De servicevoorwaarden prevaleren altijd op de voorwaarden en bepalingen van de Klant, zelfs wanneer deze vermelden dat zij de enige geldende voorwaarden zijn.De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze servicevoorwaarden of eender welk deel ervan doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van ongeldigheid zullen de partijen onderhandelingen aanknopen om de ongeldige bepaling te vervangen dooreen gelijkwaardige bepaling in overeenstemming met de geest van deze servicevoorwaarden. Mochten de Partijen daarbij niet tot een akkoord komen, dan kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepalingen aanpassen naar wat(wettelijk) toegestaan is.De (herhaalde) niet-uitoefening door RENTIO van eender welk recht kan alleen als het dulden van een bepaalde situatie opgevat worden en kan niet tot een verval van rechten leiden. Voorliggende servicevoorwaarden zullen geen invloed hebben op de wettelijk verplichte rechten die aan de consument-Klant toegekend worden krachtens de Belgische wetgeving inzake consumentenbescherming.RENTIO behoudt zich het recht voor om haar servicevoorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen dooreen wijziging op haar website aan te brengen. RENTIO verbindt zich ertoe om de Klant hiervan in kennis te stellen door (i) binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de toepassing van de gewijzigde servicevoorwaarden een aankondiging op haar Website te plaatsen en/of (ii) via een Mededeling van RENTIO. Deze servicevoorwaarden moeten samen met de Privacyverklaring van RENTIO gelezen worden en kunnen te allen tijde op de Website geraadpleegd worden.

3. Aanbod

Catalogussen, brochures, nieuwsbrieven, aanbiedingen, Mededelingen van RENTIO en andere reclameaankondigingen alsook aankondigingen op de Website zijn totaal niet-bindend en kunnen door de Klant alleen maar beschouwd worden als eenuitnodiging tot het bestellen van de Diensten, tenzij er iets anders gespecificeerd zou zijn. Elk aanbod zal slechts geldig zijn voor (i) een specifiek order en zal dus achteraf niet automatisch van toepassing zijn op navolgende (soortgelijke) order, alsook voor (ii) de termijn die in het aanbod vermeld wordt.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

Toekomstige gebruikers en Klanten kunnen zich registreren via het verstrekte webformulier op de App, Dashboard en Mijnhuurprofiel.be. Het voltooien van de registratie wordt beschouwd als het sluiten van de gebruikersovereenkomst. Klanten kunnen Diensten bestellen door contact op te nemen met RENTIO per e-mail (sales@rentio.be). De Klant verklaart en garandeert in elk geval dat (i) alle ingegeven (registratie)informatie volledig, waar en correct is en dat (ii) hij er ook voor zal zorgen dat dergelijke informatie correct blijft. RENTIO zal te allen tijde het recht hebben om bijkomende informatie over de Klant, zijn activiteiten of zijn kredietwaardigheid te vragen. (i) Mocht dergelijke gevraagde informatie niet meegedeeld worden, (ii) mocht RENTIO twijfelen aan de identiteit van de Klant of (iii) mochten er aanwijzingen zijn dat de Klant van plan is om de Diensten zelf door te verkopen, zal RENTIO het recht hebben om de uitvoering van de bestelling te weigeren of op te schorten. Een weigering om de Diensten te verstrekken, zal de Klant nooit enig recht geven om eender welke vorm van compensatie of schadevergoeding te eisen. Alle wijzigingen van of toevoegingen aan de Overeenkomst nadat het Beheerderaccount (met een of meerdere bijkomende Gebruikersaccounts) ter beschikking gesteld werd, zullen slechts als geldig worden beschouwd na schriftelijke goedkeuring van en implementatie door RENTIO.

5. Levering

Na het sluiten van de overeenkomst zal de Klant toegang krijgen tot de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten in de vorm van 'Software as a Service (SaaS)'. Een dergelijk recht op toegang houdt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht op het gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten in. Het bezorgen van het Beheerderaccount aan de Klant zal als levering van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten beschouwd worden. Bij levering wordt de Klant geacht een initiële controle uit te voeren op de Diensten.

6. Beheerderaccount/Gebruikersaccount

De Klant zal zich toegang kunnen verschaffen tot de App, Mijnhuurprofiel.be en het Dashboard en zal gebruik kunnen maken van de Diensten via het Beheerderaccount en de bijkomende Gebruikersaccounts. De Beheerder zal als enige verantwoordelijk zijn voor elk gebruik en elke activiteit van het Beheerderaccount.

Het aantal Gebruikersaccounts stemt overeen met het aantal Gebruikers van de Klant. Elke Gebruiker heeft dus een eigen Gebruikersaccount. De Beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de Gebruikersaccounts en de Beheerder zal altijd verantwoordelijk blijven voor elk gebruik van de Gebruikersaccounts. Elk Gebruikersaccount (met inbegrip van het Beheerderaccount) behoort slechts toe aan één persoon en mag bijgevolg niet gedeeld worden met andere personen.

Zowel de Beheerder als elke Gebruiker krijgen de raad om een uniek wachtwoord te creëren en om dit regelmatig te veranderen. De Klant zal als enige verantwoordelijk zijn voor de bescherming en beveiliging van het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts. In deze context moeten de Beheerder en elke Gebruiker de vertrouwelijkheid van hun respectief account verzekeren, met inbegrip van de vertrouwelijkheid van de logingegevens, zoals het wachtwoord. Bijgevolg mogen ze hun logingegevens niet eens kenbaar maken aan RENTIO (bv. wanneer ze RENTIO via de helpdesk om hulp vragen – zie Artikel 18). Elk verlies of misbruik van dergelijke logingegevens kan dan ook aansprakelijkheidsgevolgen ten overstaan van RENTIO hebben.

Verder is het ten strengste verboden om:
- andere gebruikers om hun logingegevens te vragen;
- op het account van een ander in te loggen;
- de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten op een frauduleuze manier te gebruiken (bv. het gebruik van een vals account en/of het verstrekken van valse informatie wordt als frauduleus gebruik beschouwd);
- zich als iemand anders (natuurlijke of rechtspersoon) voor te doen bij het gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten zonder de nodige toelating hiervoor gekregen te hebben. Een dergelijke actie kan tot burgerrechtelijk en strafrechtelijke sancties leiden.

De Klant moet onmiddellijk (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik bestraffen (ii) en RENTIO schriftelijk informeren over dergelijk gebruik en elke controversiële registratie die hij opmerkt. Een weldoordachte en gefundeerde kennisgeving kan tot een tijdelijke en/of blijvende opschortingen/of verwijdering van het Beheerderaccount en/of de Gebruikersaccounts leiden. RENTIO kent zichzelf een ruime discretionaire bevoegdheid toe om de beste kwaliteit van Dienstverlening te waarborgen. In ieder geval zal RENTIO niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van bovenstaande vereisten door de Klant.

7. Recht op herroeping

Krachtens Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Belgisch Wetboek EconomischRecht ('WER') heeft elke Klant (in zijn hoedanigheid van consument) een recht op herroeping met betrekking tot producten en/of diensten die via het internet, per e-mail of telefonisch gekocht werden. Het herroepingsrecht geldt echter niet zodra de Klant de Diensten gebruikt als ondenemer of voor andere commerciële doeleinden. De Klant is dan verplicht om RENTIO binnen 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit via de helpdesk of door het versturen van een e-mail (support@rentio.be). Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48 uur, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. De levering van de Diensten – bestaande uit de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd – dient dan immers beschouwd te worden als een uitzondering op het recht op herroeping, aangezien de consument-Klant er uitdrukkelijk (i) mee instemt dat de levering van de Diensten aangevat mag worden en (ii) tevens erkent dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (art. VI.53 °13 WER). Bijgevolg kan de consument-Klant niet langer aanspraak maken op enig recht op herroeping met betrekking tot de bestelde Diensten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, neemt u contact met ons op

Rentio NV
Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam
Tel: +32 15 42 49 40
Email: info@rentio.be

door middel van een duidelijke verklaring (vb brief per post, email) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt hiervoor ook het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is. Om uw herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

MODEL HERROEPING
(Als u het contract wil annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug)

Aan
Rentio NV
Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam
Email: info@rentio.be

Ik / wij (*) herroepen hierbij het door mij / ons gesloten contract (*) voor het verlenen van de volgende service

Besteld op (*) / ontvangen op (*):
...........................................

Naam van de consument (en):...........................................

Adres van de consument (en):......................................................................................
Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier meegedeeld):...........................................

Datum:...........................................
_________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Belangrijk: geef bij het annuleren uw e-mailadres op (maar dit is niet verplicht) om een zo snel mogelijke verwerking te garanderen.Het herroepingsrecht geldt echter niet zodra de Klant de Diensten gebruikt als ondernemer of voor andere commerciële doeleinden. De Klant is dan verplicht om RENTIO binnen 48 uur na levering te informeren over eender welke non-conformiteit via de helpdesk of door het versturen van een e-mail (support@rentio.be). Indien er geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijn van 48 uur, wordt de Klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard.

8. Prijs

De App, het Dashboard en De Diensten worden door RENTIO aangeboden tegen de voorgestelde en overeengekomen prijzen.

De App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en De Diensten zullen altijd verkocht worden tegen de prijzen die op de Website vermeld worden of die per e-mail of telefoon meegedeeld worden op het moment van aankoop. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn exclusief btw, tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald werd.

Onder geen beding garandeert RENTIO dat ze haar prijzen gedurende een welbepaalde periode zal handhaven, aangezien dit afhangt van de marktstructuur. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de als dan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale zekerheidsbijdragen en overheidslasten, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, is RENTIO bij een verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig op te trekken en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen.

Mocht ze haar prijzen inderdaad verhogen, dan verbindt RENTIO er zich toe om haar bestaande Klanten hiervan minstens één maand vóór de toepassing van de nieuwe prijzen op de hoogte te brengen via een Mededeling van RENTIO.

Door RENTIO aangeboden promotionele geschenken zullen ongeacht hun vorm (zoals onder meer prijsverlagingen en kortingen) alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die ter zake uitdrukkelijk werden bepaald. De Klant erkent dat zulke promotionele geschenken niet cumulatief en per definitie persoonsgebonden zijn en nooit een impliciet recht hierop kunnen inhouden.    

9. Betaling

9.1 Indien de Klant de Diensten gebruikt als ondernemer of voor andere commerciële doeleinden:

Door de Diensten te bestellen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om elektronisch gefactureerd te worden door RENTIO, tenzij er ter zake schriftelijk iets anders overeengekomen werd door de partijen. RENTIO verbindt er zich toe om haar Klanten maandelijks, per kwartaal of jaarlijks te factureren – afhankelijk van de voorkeur van de Klant bij het bestellen van de Diensten – maar altijd vóór de start van de respectieve Termijn.

Onverminderd het voorgaande, zullen facturen in verband met bijkomende Diensten of functies die na het sluiten van de overeenkomst besteld werden, naar de Klant verstuurd worden, zodra deze laatste de respectieve bestelling plaatste.

Er zal een factuur verzonden worden naar het (elektronische) adres dat door de Klant opgegeven werd bij het bestellen van de Diensten. De Klant verbindt er zich toe om RENTIO zo snel mogelijk te informeren over eender welke wijzigingen ter zake.

Facturen kunnen enkel rechtsgeldig door de Klant betwist worden via e-mail (accounting@rentio.be) binnen 7 kalenderdagen na de factuurdatum, met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en de gedetailleerde redenen. Een dergelijke betwisting ontslaat de Klant niet van zijn verplichting tot betaling.

De onvoorwaardelijke betaling door de Klant van het factuurbedrag wordt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur beschouwd. Gedeeltelijke betalingen door de Klant worden altijd aanvaard onder voorbehoud van wijzigingen zonder dat hiermee enig nadeel wordt berokkend, en worden eerst toegewezen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, de verschuldigde interesten en daarna pas aan de hoofdsom, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan het toewijzen van het betaalde geld aan de oudste uitstaande hoofdsom.

Als de Klant de Overeenkomst (om eender welke reden) opzegt (zie Artikel 14), dan zullen de reeds aan RENTIO betaalde bedragen (ongeacht of voorschot nu betrekking heef op een periode van een kwartaal of van een jaar) door RENTIO gehouden en niet terugbetaald worden.

9.2 Indien de Klant de Diensten gebruikt  niet in de hoedanigheid als ondernemer of voor andere commerciële doeleinden:

Door de Diensten te gebruiken en/of bestellen, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in om hiervoor te betalen aan de voorgestelde prijs op dat ogenblik en dit op de manier(en) die voor die specifieke Dienst van toepassing is (zijn).

10. Gevolgen van niet-of laattijdige betaling

Op elke factuur die niet volledig of gedeeltelijk betaald werd door de Klant op de vervaldatum, zal de Klant – van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling –verwijlinteresten verschuldigd zijn ten belope van 1% per maand achterstand. Een reeds gestarte maand zal daarbij als een volledige maand meetellen. Het aldus verschuldigde bedrag zal bovendien nog verhoogd worden met alle door RENTIO betaalde inningskosten in het kader van de inning van de schuld, plus 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. btw) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan het recht van RENTIO om een hogere vergoeding te eisen.

Verder behoudt RENTIO zich tevens het recht voor om (tijdelijk) de toegang tot de Diensten op te schorten, totdat ze de feitelijke en volledige betaling van de Klant ontvangen heeft. Voorts kan RENTIO de volledige bestelling (of een deel ervan) ook als geannuleerd beschouwen, als voormelde betaling niet plaatsvond, ook al werd de tegenpartij hiervoor formeel in gebreke gesteld. En tot slot heeft RENTIO eveneens het recht om een vaste schadevergoeding van 20% van de prijs (exclusief btw) te eisen, met een minimum van 100 euro, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan haar recht om een grotere schadevergoeding te vragen, mocht het bewijs geleverd kunnen worden dat de schade die ze leed, daadwerkelijk groter was.

Dit alles zal trouwens eveneens tot gevolg hebben dat alle overige facturen van RENTIO aan de Klant meteen zullen komen te vervallen en betaald zullen moeten worden, zelfs al waren ze in wezen nog niet vervallen, en dat alle toegestane betalingstermijnen niet langer van toepassing zullen zijn. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

11. Gebruik van de Diensten

Algemeen
Zolang deze overeenkomst van kracht blijft, kan de Klant gebruik maken van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten binnen de reikwijdte van de Toegangsrechten van de Klant die bepaald wordt bij het bestellen van deDiensten. De reikwijdte van zulke Toegangsrechten kan tijdens de Duur van de overeenkomst overigens ook beperkt of uitgebreid worden.

De Klant erkent dat alleen zijn Beheerder en Gebruikers de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten mogen gebruiken en dat uitsluitend voor de interne bedrijfsdoeleinden van de Klant en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door de ter zake bevoegde instanties werden uitgevaardigd. De Klant stemt ermee in dat de naleving van dit artikel een essentiële basis van de overeenkomst vormt.

Het gebruik van en de toegang tot de Diensten door de Klant veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding en gebruik kan maken van een smartphone (en bijhorend besturingssysteem) voor de App en een webbrowser (zoals o.a.de meest recente versie van Google Chrome) voor het Dashboard en Mijnhuurprofiel.be. Als de Klant een verouderde webbrowser gebruikt, kan het zijn dat hij niet alle functies van de Diensten kan benutten of dat deze functies niet optimaal werken.

De Klant zal ten volle verantwoordelijk zijn voor zowel het naleven van deze servicevoorwaarden als voor de handelingen en omissies van alle gebruikers die via het Beheerder account en/of een Gebruikersaccount gebruik maken van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten. De Klant zal alleen de Beheerder of de Gebruikers toegang verlenen tot de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de diensten evenals tot de Documentatie en zal evenmin toestaan dat anderen er gebruik van maken.

Als u wil betalen met SEPA Direct Debit, of enig ander aangeboden betaalmiddel op het Platform, of als u betaling van een huurder wilt ontvangen via de aangeboden methode of indien u andere diensten op het Platform gebruikt waarvoor kosten in rekening worden gebracht, dan wordt de betreffende transactie verwerkt via ons elektronische betaalsysteem, MANGOPAY (zie onze AV), dat geëxploiteerd wordt door MANGOPAY S.A., 10 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("MANGOPAY").De Klant erkent dat hij de Algemene gebruiksvoorwaarden van Mangopay heeft gelezen en hiermee akkoord gaat. De laatste versie van deze Algemene gebruiksvoorwaarden kan u terugvinden op https://www.mangopay.com/terms/MANGOPAY_Terms-NL.pdf

Beperkingen
De Klant stemt ermee in om geen misbruik te maken van de Toegangsrechten. Dat betekent onder meer dat het volgende niet zal doen, zonder dat deze lijst daarom uitputtend bedoeld is:
- de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en eender welke van de Diensten verkopen, doorverkopen, er een     licentie of sublicentie op toekennen, ze verhuren, leasen of verspreiden     of eender welke van de Diensten of eender welke afgeleide werken ervan in     een dienstenbureau- of outsourcingaanbod aan een derde aanbieden;
- de Diensten kopiëren, wijzigen, aanpassen,     veranderen, vertalen of er afgeleide werken van maken (met uitzondering     van de kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de     rapporten of overzichten gemaakt worden, die louter voor bedrijfsinterne     doeleinden van de Klant gecreëerd worden);
- het (laten) reverse-engineeren,     deassembleren of decompileren van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten;
- de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor     de overdracht van gegevens, wanneer dit illegaal of lasterlijk is, inbreuk     pleegt op de privacy van een ander, als grof, bedreigend of schadelijk     geldt of een schending vormt van iemands intellectuele eigendom (zonder     dat deze lijst uitputtend bedoeld is);
- de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten gebruiken om eender welke illegale activiteiten te     ondernemen of te promoten;
- de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten gebruiken voor het verspreiden van 'junkmail', 'spam',     'kettingmails' 'phishing' of andere ongewenste massa-e-mails;
- de Diensten gebruiken om iemand te stalken,     lastig te vallen of kwaad te doen;
- de goede werking van de App, het Dashboard,     Mijnhuurprofiel.be en/of de Website verstoren. Dit houdt ook in dat     Klanten geen virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere software mogen     gebruiken, die afbreuk kan doen aan de diensten en belangen van zowel RENTIO     als haar Klanten. En verder dienen Klanten zich te onthouden van eender     welke content die de infrastructuur van de websites en hun goede werking     in het gedrang kan brengen;
- Ongevraagde en/of commerciële berichten     versturen, zoals junkmail, spam en kettingbrieven;
- Content toevoegen, die als ongepast     beschreven kan worden in het licht van het doel van de App, Mijnhuurprofiel.be en/of Dashboard. RENTIO kent zichzelf ter zake een     ruime discretionaire bevoegdheid toe en kan Klanten waarschuwen, wanneer     ze de grenzen aan het aftasten zijn; - het businessmodel van RENTIO omzeilen;
- de Diensten – geheel of gedeeltelijk – of     de App, Dashboard, Mijnhuurprofiel.be of Website gebruiken op een     manier die een foutieve of misleidende indruk, attributie of statement kan     uitdragen over RENTIO of eender welke derde.

12. Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten van RENTIO
De Klant erkent uitdrukkelijk dat RENTIO de enige eigenaar is en blijft van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten en/of andere hiermee verband houden de intellectuele eigendomsrechten. Alle dergelijke rechten en alle goodwill berusten bij RENTIO en dat zal ook zo blijven.

Bijgevolg houden de Toegangsrechten die aan de Klant toegekend werden, uitsluitend het recht opgebruik – tegen een vergoeding – van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten in en zullen er geen impliciete licenties toegekend worden krachtens deze overeenkomst. Onder geen beding zal een dergelijk recht:
- een overdracht van eigendomsrechten op de App, het Dashboard, de Diensten, Mijnhuurprofiel.be en de Documentatie door RENTIO aan de Klant inhouden;
- de Klant eender welke rechten op of     belangen in de App, het Dashboard, de Diensten, Mijnhuurprofiel.be en handelsnamen en/of handelsmerken van RENTIO toekennen;
- de Klant het recht toekennen om RENTIO te vragen, hem een kopie van eender welke software te bezorgen of andere producten die door RENTIO gebruikt worden om de Diensten te leveren.

De Klant zal bijgevolg geen gebruikmaken van enig handelsmerk, enige handelsnaam of enige merknaam vanRENTIO (bv. in metatags, zoektermen of verborgen tekst), zonder de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van RENTIO.
Onverminderd het recht van de Klant of eender welke derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van RENTIO te betwisten, zal de Klant geen handeling stellen, noch toestaan dat een derde enige handeling stelt die intellectuele eigendom van RENTIO ongeldig zou kunnen maken of ertegenin zou kunnen druisen. Hierbij denken we dan onder meer aan octrooien, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. Verder zal de Klant ook niets verzuimen, noch toestaan dat een derde iets verzuimt dat hetzelfde effect zou hebben.

De Klant verbindt er zich toe om RENTIO te informeren over elke feitelijke, dreigende of vermoede inbreuk op eender welk intellectueel eigendomsrecht van RENTIO waarvan hij weet zou krijgen, alsook over eender welke claim van een derde als gevolg van het gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

Documentatie
Overeenkomstig deze servicevoorwaarden kent RENTIO de Klant hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie toe voor de Duur van de gesloten overeenkomst (zie Artikel 13) voor de reproductie van kopieën van de Documentatie, zij het uitsluitend met het oog op het gebruik ervan door de Klant in het kader van zijn Toegangsrechten.
De Klant erkent dat:
- er geen recht wordt toegekend om de Documentatie te publiceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen of er afgeleide werken van te creëren;
- de Documentatie deel uitmaakt van het intellectuele eigendom van RENTIO en stemt er hierbij mee in om alle eigendomsrechtvermeldingen, met inbegrip van de auteursrecht-, handelsmerk- en vertrouwelijkheidsvermeldingen die de kopieën van de Documentatie zou bevatten, accuraat te reproduceren.

Intellectuele eigendomsrechten van de Klant
Verder stemmen de partijen er - zonder hiermee enig recht, enige aanspraak of enig belang toe te kennen - mee in dat RENTIO correcte informatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de Klant (samen de 'Merken' genoemd) in verband met haar verstrekking van de Diensten. Dit bv. door branding van de landingspagina van de Klant via diens Merken. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat RENTIO meteen zal stoppen met elk gebruik van eender welk aan de Klant toebehorend Merk in verband met de levering van de Diensten bij (i) beëindiging van deze overeenkomst of bij (ii) ontvangst van een kennisgeving van de Klant waarin deze RENTIO opdracht een dergelijk gebruik te staken.

13. Duur

Elke overeenkomst die er tussen RENTIO en de Klant gesloten wordt over het gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten, zal een bepaalde duur hebben van een jaar, tenzij anders overeengekomen. De Duur zal automatisch verlengd worden met een een jaar, als de overeenkomst niet door de Klant opgezegd wordt tegen uiterlijk 15 kalenderdagen voor de afloop ervan, wat RENTIO het recht zal geven om de Klant voor de verlengde Duur de factureren.

14. Opzegging

Opzegging door de Klant
De Klant kan de Overeenkomst opzeggen door een schriftelijke kennisgeving in die zin per e-mail naar RENTIO te sturen (support@rentio.be):
(i) op eender welk moment en voor om het even welke reden, zolang de opzegging maar uiterlijk 15dagen vóór het einde van de Duur gebeurt. Elke opzegging door de Klant op minder dan 15 kalenderdagen vóór het verstrijken van de Duur zal geen nut hebben, aangezien de overeenkomst in dat geval automatisch verlengd zal worden (zie Artikel 13). Bijgevolg zal de Klant verplicht zijn om de factuur voor de verlengde Duur te betalen, ook al is de Klant geenszins van plan om de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten nog verder te gebruiken; als hij het niet akkoord kan gaan met een van de volgende omstandigheden (zonder dat deze opsomming beperkend bedoeld is) en als een dergelijke opzegging gebeurt binnen 30 kalenderdagen na hiervan in kennis gesteld te zijn door RENTIO: (i) een verandering in het Dienstenaanbod die een aanzienlijk nadeel met zich meebrengt voor de Klant; (ii) een door RENTIO aangebrachte wijziging in deze servicevoorwaarden (zie Artikel 2) of (iii) eender welke door RENTIO aangekondigde prijsaanpassing (zie Artikel 8). Onder geen beding zal dit de Klant het recht geven om enige schadevergoeding of compensatie van RENTIO te eisen; (iii) als artikel 6.5 van de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen RENTIO en de Klant (zie Artikel 16) in werking treedt en de voorwaarden, zoals die daarin bepaald werden, vervuld zijn.  

Opzegging door RENTIO
Onverminderd eender welk recht of verhaal dat RENTIO ten opzichte van de Klant zou kunnen hebben, staat het RENTIO vrij om de overeenkomst op eender welk moment en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen bij uitzonderlijke omstandigheden die het onmogelijk maken om eender welke professionele samenwerking tussen RENTIO en de Klant voort te zetten.

De Klant stemt ermee in dat volgende omstandigheden als uitzonderlijke omstandigheden beschouwd moeten worden: (i) Als RENTIO vaststelt of duidelijke redenen heeft om te veronderstellen dat:
- de Klantgegevens onjuist, misleidend, inaccuraat of achterhaald zijn;
- de Klant een wezenlijke inbreuk pleegt op  één van deze servicevoorwaarden en, niettegenstaande een ingebrekestelling  vanwege RENTIO om (i) de situatie recht te zetten alsook (ii) om een dergelijke inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) (een) dergelijke inbreuk(en) in de toekomst te voorkomen, hieraan geen gevolg geeft binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van deze ingebrekestelling. Dit evenwel onverminderd het recht van RENTIO om van de Klant een bijkomende  vergoeding te vragen naar aanleiding van deze contractuele inbreuk;
- de Klant de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten voor ongeoorloofde, illegale en/of ongepaste doeleinden gebruikt;
- de overeenkomst met de Klant gebaseerd is op onjuiste of foutieve informatie van de Klant; of
- de Klant de Diensten bestelde om redenen die niet beschouwd kunnen worden als objectief redelijk en aanvaardbaar.

(ii) Als de Klant zijn betalingen stopzet, het faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in vereffening gaat of een soortgelijke regeling getroffen wordt of ontbonden is;

(iii) Als de Klant eendaad van oneerlijkheid, trouweloosheid of bedrog pleegt ten overstaan van RENTIO, haar onderneming of de App, Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en Diensten.In het geval van een dergelijke, per e-mail meegedeelde opzegging van RENTIO zal de Overeenkomst automatisch beëindigd worden zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding en onverminderd het recht op schadevergoeding.

Gevolgen van de opzegging
Bij opzegging van de overeenkomst:
✓door de Klant verbindt RENTIO zich ertoe om binnen 2 werkdagen – maar in elk geval niet voordat de lopende Duur ten einde is – het Beheerder account en de Gebruikersaccounts van de Klant te deactiveren en de Klant naar best vermogen op voorhand van een dergelijke deactivering in kennis te stellen;
✓door RENTIO zal deze laatste het Beheerderaccount en de Gebruikersaccounts van de Klant deactiveren;
✓heeft RENTIO het recht om elk verzoek van de Klant voor het sluiten van een (nieuwe) overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten te weigeren;
✓zal elke partij haar gebruik van vertrouwelijke informatie en beschermd materiaal van de andere partij staken en de informatie en het materiaal in kwestie aan de andere partij terugbezorgen. Artikel 12, 15, 16 en17 zullen ook na de vervaldatum of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, blijven voortbestaan en onverminderd van kracht blijven in overeenstemming met hun respectieve bepalingen.De beëindiging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal geen afbreuk doen aan de rechten die iedere partij reeds verwierf.

15. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van RENTIO zal beperkt blijven tot het laagste van volgende twee bedragen: de factuurwaarde van de laatste factuur in verband met de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

De aansprakelijkheid zal echter in ieder geval beperkt blijven tot de wettelijke aansprakelijkheid krachtens de Belgische wetgeving. Tenzij er ter zake uitdrukkelijk iets anders verklaard of vooropgesteld werd in deze servicevoorwaarden en voor zover wettelijke toegestaan, worden de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten alsook de Documentatie en eender welke andere producten of diensten die door RENTIO geleverd worden, op een 'as is'-basis verstrekt. RENTIO wijst dan ook alle eventuele andere - zowel expliciete als impliciete - beloften, voorwaarden, verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van o.a. alle eventuele impliciete garanties inzake geschiktheid voor een bepaald doel, tevredenstellende kwaliteit, redelijke vaardigheid en zorg, systeemintegratie en/of gegevensnauwkeurigheid. Verder garandeert RENTIO evenmin dat de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten aan alle eisen van de Klant zullen voldoen. Des te meer aangezien de Klant de mogelijkheid geboden wordt om te allen tijde RENTIO ter zake om bijkomende informatie kan vragen. Bijgevolg verklaart de Klant voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en de reikwijdte van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

Zonder hiermee te willen raken aan het algemene karakter van voorgaand deel, garandeert RENTIO geenszins: (i) dat de prestaties van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten niet onderbroken zullen worden of geen fouten zullen bevatten, noch dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke tijdspanne) verholpen zullen worden; (ii) dat de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten continu beschikbaar, vrij van virussen, op tijd en volledig zullen zijn; of (iii) dat de door de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en niet-misleidend zal zijn.

Het beoogde gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers wordt geheel op hun verantwoordelijkheid en risico bepaald. RENTIO kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor elke directe of indirecte schade die er uit dit beoogde gebruik zou voortvloeien. Daarom zullen de Klant, de Beheerder en/of de Gebruiker als enige verantwoordelijk zijn voor alle eventuele gevolgschade aan hun computer(programma's), draadloze toestellen en/of andere uitrusting die veroorzaakt werd door de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten.

RENTIO zal ook niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor:
✓indirecte en/of gevolgschade (met inbegrip van o.a. inkomstenverlies, verliesvan goodwill en schade aan het eigendom van de Klant veroorzaakt door de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten). Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook, wanneer RENTIO speciaal geïnformeerd werd door de Klant over het mogelijke verlies;
✓gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werden door een fout of nalatigheid;
✓schade veroorzaakt door het gebruik van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten voor een ander doel dan het doel waarvoor het ontwikkeld of bedoeld werd door RENTIO;
✓bijkomende schade veroorzaakt door het verdere gebruik door de Klant, de Beheerder en/of de Gebruikers nadat er een defect werd vastgesteld;
✓het verlies of het foutieve gebruik van de Klantgegevens, tenzij dit uitsluitend haar fout zou zijn;
✓schade veroorzaakt door het niet naleven van eender welk advies en/of richtlijnen die door RENTIO gegeven zouden zijn, die deze laatste altijd op discretionaire basis verstrekt;
✓schade als gevolg van overmacht of 'hardship' (zie Artikel 22).

Verder aanvaardt de Klant dat RENTIO geen enkele garantie biedt dat de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten voldoen aan de voorschriften of de vereisten die op eender welk juridisch vlak van toepassing zijn, met uitzondering van de voorschriften of vereisten die in België gelden op het moment dat de overeenkomst gesloten wordt. RENTIO kan bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke navolgende wijziging van om het even welke aard in dergelijke wetgeving en/of voorschriften.

De Klant wordt geacht geen (vertrouwelijke) informatie (bv. een Excel-blad met gegevens, met in begrip van Klantgegevens) noch eender welke logingegevens aan eender welke werknemer ervan RENTIO op eender welke manier en om eender welke reden te bezorgen. Mocht de Klant, ondanks het voorgaande, toch eender welke dergelijke informatie aan RENTIO bezorgen, dan erkent de Klant dat hij daarmee geheel op eigen risico handelt. In dat geval kan RENTIO met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen als dat ze doet met betrekking tot de Klantgegevens.

De Klant erkent dat RENTIO alleen rechtstreeks door de Klant en niet door een derde, zoals de persoon op wie de Klantgegevens betrekking hebben, aansprakelijk gesteld kan worden.De Klant zal RENTIO en/of een Gevrijwaarde van RENTIO vergoeden en/of vrijwaren voor en tegen alle vorderingen die zouden kunnen ontstaan uit het bestaan, de uitvoering, de niet-naleving en/of de beëindiging van deze servicevoorwaarden en die veroorzaakt zouden worden door zijn eigen nalatigheid, fout of zorgeloosheid of door zijn Beheerder en/of een van zijn Gebruikers.

Tot slot is het de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn Beheerder en Gebruikers te informeren over de bepalingen van dit Artikel (en de rest van deze servicevoorwaarden).

16. Persoonsgegevens en privacy

RENTIO als verwerkingsverantwoordelijke
De verwerking door RENTIO van persoonsgegevens over de (potentiële) Klant en/of diens personeel/medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de Privacyverklaring van RENTIO. In een dergelijke situatie treedt RENTIO op als verwerkingsverantwoordelijke. Voormelde privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die RENTIO verzamelt, alsook over de wijze waarop RENTIO deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacyverklaring van RENTIO kan in dit document verdre geraadpleegd worden. Door zich te registreren, de Diensten te bestellen of een overeenkomst met RENTIO te sluiten – wat ook het zich registreren voor de Demo omvat – erkent de Klant dat hij de privacyverklaring gelezen heeft en deze aanvaardt.

RENTIO als verwerker
De Klant erkent dat –wat de verwerking van Klantgegevens betreft – hij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke en RENTIO als verwerker. Alle regelingen die er in dit opzicht tussen de respectieve partijen gesloten worden, zullen uitsluitend beheerst worden door de gegevensverwerkingsovereenkomst, zoals deze tussen de partijen in kwestie gesloten werd en zoals deze ter beschikking gesteld werd op het Beheerderaccount. Ingevolge het voorgaande (zie Artikel 2) erkent de Klant uitdrukkelijk dat door het bestellen van de Diensten of het sluiten van een overeenkomst met RENTIO, hij te kennen geeft dat hij de gegevensverwerkingsovereenkomst in haar geheel gelezen heeft en aanvaardt.

17. Vertrouwelijkheid

Klantgegevens
Elke Klant is verplicht om zijn Klantgegevens vertrouwelijk te behandelen en er tevens op toe te zien dat elke derde aan wie hij toegang verleent tot een Gebruikersaccount, doordezelfde vertrouwelijkheidsverplichtingen gebonden is.

Samenwerking
Alle informatie (met inbegrip van o.a. alle informatie over financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klanten en leveranciers, informatie over werknemers, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmes, functies en werkwijzen, uitvindingen (octrooieerbaar of niet), processen, schematische voorstellingen, testprocedures, softwareontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties) die er tussen de respectieve partijen wordt uitgewisseld alvorens een overeenkomst te sluiten alsook gedurende de overeenkomst, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en door elke partij met de strengste geheimhouding behandeld worden. Meer concreet betekent dit dat de ontvanger het volgende zal doen:

✓de vertrouwelijke informatie uitsluitend gebruiken voor eigen rekening en met de strengste geheimhouding;
✓de vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen gebruiken, reproduceren of toewijzen;
✓het niet (laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren van eender welke vertrouwelijke informatie;
✓geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;
✓de vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt, niet bekendmaken, onthullen of ter beschikking stellen van eender welke derde, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onthullende partij;
✓zulke vertrouwelijke informatie uitsluitend onthullen aan die werknemers die erin het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de partijen weet van dienen te hebben. Bovendien verklaart en waarborgt de ontvanger dat deze werknemers er vooraf, als voorwaarde voor hun tewerkstelling, mee ingestemd hebben omgebonden te zijn door voorwaarden en bepalingen die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke op de ontvanger van toepassing zijn krachtens de huidige servicevoorwaarden.

De verplichtingen, zoals bepaald in de voorgaande paragraaf, zijn echter niet van toepassing op de volgende informatie:
✓informatie die publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid werd en/of bekend is bij het grote publiek op het moment van haar mededeling;
✓informatie die de ontvanger op een wettelijke manier ontving van een andere derde dan de onthullende partij, waarbij deze derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;
✓informatie waarvan de onthulling/aankondiging bij wet vereist is of door eenrechtbank of regeringsbeslissing (van om het even welke aard) opgelegd wordt.In dat geval zal de ontvanger, alvorens iets te onthullen/aan te kondigen, de reikwijdte en de manier van een dergelijke onthulling/aankondiging met de onthullende partij bespreken.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de samenwerking tussen de respectieve partijen en zal ook na de beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, onverminderd van kracht blijven gedurende een bijkomende periode van vijf (5) jaar.De onthullende partij zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven.Tenzij voor zover er ter zake uitdrukkelijk iets anders bepaald zou zijn in onderhavig document, zal niets in deze servicevoorwaarden of de relatie tussen de partijen de ontvanger enige rechten op of belangen in de vertrouwelijke informatie toekennen en zullen er door deze servicevoorwaarden evenmin enige impliciete licenties toegekend worden.

Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter in geen geval inhouden dat RENTIO geen recht zal hebben op het gebruik en/of de commercialisering van eender welke van de Klant ontvangen ideeën, input of feedback die gebruikt kunnen worden om de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten te verbeteren en/of uit te breiden.

Onverminderd het voorgaande erkent de Klant dat, mocht er een geheimhoudingsovereenkomst tussen de partijen getekend worden, een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst zal prevaleren.

18. Ondersteuning –Helpdesk

Mocht de Klant hulp nodig hebben of met een vraag zitten over de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten, dan wordt hem aangeraden om eerst een kijkje te nemen op de 'Support'-pagina’s van RENTIO (https://rentiomobile.zendesk.com/hc/nl, https://rentiodashboard.zendesk.com/hc/nl en https://mijnhuurprofiel.zendesk.com/hc/nl).

Mocht de informatie die hij daar kan vinden, hem niet helpen, kan hij gratis contact opnemen met de helpdesk van RENTIO. De helpdesk van RENTIO zal van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (CET) bereikbaar zijn per e-mail (support@rentio.be) en telefoon (+32 478 37 90 11), behalve op officiële verlofdagen en vervangende verlofdagen voor officiële verlofdagen die in een weekend vallen. De helpdesk van RENTIO zal zijn uiterste best doen om de Klant zo snel mogelijk verder te helpen naontvangst van het verzoek om ondersteuning.De kosten die gemaakt werden als gevolg van ongerechtvaardigde klachten en/of onderzoeken, zullen door de Klant gedragen worden.

19. Beschikbaarheid, regelmatig onderhoud en updates

Mochten er zich problemen voordoen met de beschikbaarheid van de Diensten, dan verbindt RENTIO er zich toe om haar uiterste best te zullen doen om het probleem zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen, zonder ter zake echter enige garantie te geven. In elk geval en waar gepast zal het RENTIO vrijstaan om te bepalen, wat in dit opzicht eventueel als een gepaste oplossing of compensatie ten aanzien van haar klanten kan gelden.

RENTIO wil de kwaliteit van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en/of de Diensten hoog houden door onderhoudsactiviteiten uit te voeren en op regelmatige basis updates te implementeren. RENTIO verbindt er zich toe om de impact van zulke onderhoudsactiviteiten en updates op de beschikbaarheid van de App, het Dashboard, Mijnhuurprofiel.be en de Diensten tot een minimum te beperken, maar sluit enige storingstijd in dit opzicht niet uit. In ieder geval zal RENTIO haar uiterste best doen om de Klant hierover te gepasten tijde te informeren, tenzij dit onmogelijk of niet nuttig zou zijn. Het bovenstaande kan geen reden vormen om enige compensatie van RENTIO te eisen.

20. Mededelingen van RENTIO

De Klant zal zich altijd kunnen uitschrijven voor de Mededelingen van RENTIO. Aangezien deze Mededelingen als een integraal onderdeel van de Diensten beschouwd worden, kan de Klant RENTIO in geen geval aansprakelijk stellen voor wijzigingen van om het even welke aard, waarover de Klant normaal gezien geïnformeerd zou zijn geweest via een dergelijke Mededeling, als hij zich hiervoor niet uitgeschreven had.

21. Wijzigingen van de Diensten

RENTIO heeft het recht om het aanbod en de samenstelling van haar Diensten op elk moment te wijzigen, met inbegrip van haar Basispakket en/of -functies. In voorkomend geval zal RENTIO de Klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de wijziging informeren via (i) een kennisgeving op de Website, de App, Mijnhuurprofiel.be en/of het Dashboard en/of (ii) een Mededeling van RENTIO.

22. Overmacht/'hardship'

RENTIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van eender welke van haarverplichtingen, als dit te wijten is aan overmacht of 'hardship'. Gebruikelijke gebeurtenissen die als gevallen van overmacht of 'hardship' beschouwd worden, omvatten o.a. het volgende: alle omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst gesloten werd, als redelijk onvoorzienbaar en onvermijdbaar golden, en die RENTIO beletten de overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de overeenkomst moeilijker maken, in financieel opzicht of opeen andere manier, dan wat normaal gezien het geval geweest zou zijn (met inbegrip van o.a. oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagnemingen, vertragingen bij of faillissement van derden waarop door RENTIO een beroep gedaan werd, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden en dreigingen of daden van terrorisme).Voormelde situaties geven RENTIO het recht om de overeenkomst te herzien en/of op te schorten doormiddel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder daarbij aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor het betalen van enige compensatie. Als de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, heeft RENTIO het recht om de overeenkomst te beëindigen (zie Artikel 15).

23. Vereffening (verrekening)

In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004 stemmen de partijen ermee in dat in het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen RENTIO en de Klant, alle thans bestaande alsook toekomstige schulden altijd automatisch en ipso jure met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, hun doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt werden. In het geval van concurrerende crediteurs zal de claim van de andere partij ten overstaan van de partij die met concurrerende crediteurs te maken heeft, altijd beperkt blijven tot wat erover blijft na verrekening van de aanrekenbare bedragen, en zal de permanente vereffening in elk geval rechtsgevolgen hebben ten overstaan van de curator ende resterende crediteurs die zelf bijgevolg geen bezwaar zullen kunnen maken, noch zich zullen kunnen verzetten tegen eender welke voormelde vereffeningen of schuldvergelijkingen die er door de partijen verricht zouden worden.

24. Toepasselijk rechten rechtsbevoegdheid

Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch recht. Alle geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van de plaats waar RENTIO haar maatschappelijke zetel heeft.

25. Taal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de Klant dat de taal van deze voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met RENTIO.


PRIVACY VERKLARING

1. Algemeen

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het online platform http://dashboard.rentio.be ("Website") en op de bijbehorende smartphone app ("App") zoals geëxploiteerd door Rentio NV, met maatschappelijke zetel gelegen te Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0694.629.173  ("Ons", "Wij" of "Rentio").

Rentio vindt de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Rentio wil u – als gebruiker – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt. Alle benamingen met hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”).

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen of leasen. Alle gegevens zullen door ons worden verzameld, opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om dat te doen of dat nodig is voor de levering van onze diensten, of tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het doorgeven van uw gegevens.

De diensten die wij leveren via de Website en/of App (hierna gezamenlijk te noemen "Platform") kunnen alleen functioneren indien we specifieke gegevens met betrekking tot u verzamelen, opslaan, overzetten, verwijderen en/of anderszins gebruiken (“Verwerken” of “Verwerking"). Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Gegevens”) zoals uw naam, geboortedatum, adres of e-mailadres.Deze verklaring inzake gegevensbescherming beschrijft welke Gegevens we van u verzamelen en met welk doel we het Verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten die wij op het Platform aanbieden. Deze verklaring inzake gegevensbescherming bevat ook belangrijke informatie over de bescherming van uw Gegevens, met name de wettelijke rechten die u hebt met betrekking daartoe.Bepaalde diensten op ons Platform worden aangeboden door externe leveranciers. Wanneer u deze diensten gebruikt, dan zijn de gegevensbeschermingsvoorschriften van deze externe leveranciers van toepassing naast deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Voorafgaand van het gebruik van dergelijke diensten, kan het zijn dat deze externe leveranciers u vragen om toestemming te geven in verband met de wetgeving rond gegevensbescherming.

Wie verwerkt uw Persoonsgegevens?
Rentio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die u via de Website en/of App doorgeeft. Met vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens, kan u echter steeds terecht bij:

Rentio NV
t.a.v. Stijn Roels,
Hoogstraat 60, B-2820 Rijmenam
E-mail: dpo@rentio.be
Tel: +32 15 42 49 40    

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is een aanvulling op de Algemene voorwaarden ("AV") die de basis vormen van uw contract met Rentio voor het gebruik van het Platform. In het geval van discrepantie tussen de AV en deze verklaring inzake gegevensbescherming, zijn de bepalingen van de laatstgenoemde van toepassing.

2. Welke gegevens Verwerken we van u?

2.1 Verbinding met Website en App

Wanneer u verbinding maakt met de Website of App, Verwerken we de volgende gegevens (logfiles), zelfs als u niet als gebruiker bent ingelogd op de Website:
• het IP-adres van uw apparaat;
• de browser die uw apparaat gebruikt;
• de inhoud en URLS waarmee u verbindt;
• de datum en tijd van uw verbindingen.

In het geval van toegang via mobiele apparaten, worden de volgende logbestanden ook vastgelegd als onderdeel van uw gebruik van de Rentio App:
• type en fabrikant van uw mobiele apparaat;
• het besturingssysteem dat uw mobiele apparaat gebruikt (iOS, Android).

Zonder uw expliciete toestemming zullen we de persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit gedeelte, met name het IP-adres, nooit gebruiken, tenzij het gebruik daarvan noodzakelijk is (i) voor de levering van onze diensten en / of (ii) voor beveiligingsdoeleinden, met name het voorkomen van cyberaanvallen, zoals data scraping en denial of service-aanvallen en voor het voorkomen van ontoelaatbare meervoudige applicaties.

2.2 Registratie als gebruiker

Om ons platform te kunnen gebruiken en met name om uw vastgoed te beheren via het Platform, om het elektronische betaalsysteem te kunnen gebruiken of om connecties te maken met andere Rentio gebruikers, hebt u een Rentio-account nodig. Hiervoor moet u zich registreren als gebruiker op de Website of App.

Registratie
U zult worden gevraagd om de volgende gegevens in te voeren op onze Website of App:
• GSM nummer
• Naam en Voornaam
•       E-mailadres
• Wachtwoord

De gegevens die u verstrekt als onderdeel van het registratieproces zullen niet zichtbaar zijn voor andere Rentio gebruikers, tenzij u zelf connectie maakt met die gebruiker.

2.3 Het voltooien van uw profiel

Na het registreren kunt u facultatieve informatie toevoegen aan uw profiel. Ga hiervoor naar “Mijn profiel”.

(a) Profielgegevens
Onder "Profielgegevens" kunt u de volgende gegevens toevoegen:
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Adres
• Taal

Ook deze Gegevens die u verstrekt zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers en zijn enkel van belang voor Betalingen (zie verder). Deze hoeven niet ingevuld te worden zolang u geen Betalingen wenst uit te voeren of te ontvangen en worden gevraagd op het moment dat u dit wenst te activeren.

(b) Financieel
Onder "Financieel" kunt u de gegevens verstrekken voor de bankrekening (naam van rekeninghouder en IBAN) waarop de betaling gedaan dient te worden door oa de huurders die huren via het Platform. Deze gegevens worden automatisch bewaard onder “Financieel” op het moment dat u zelf betaalopdrachten aanmaakt en u zichzelf als begunstigde en bijhorende rekening toevoegt.  

2.4 Gebruik van Platform voor transacties

We zullen Gegevens over uw acties op het platform opslaan en Verwerken (bijv. Contract opgemaakt, Betaaluitnodiging verstuurd, Betaling gedaan etc.). U kunt deze gegevens zien in alle historieken.Deze Gegevens zijn alleen zichtbaar voor gebruikers van de App en Website waarmee u geconnecteerd bent.

2.5 Gebruik van het MANGOPAY elektronische betaalsysteem

(a) Jouw e-wallet
Als u wilt betalen met SEPA Direct Debit, of enig ander aangeboden betaalmiddel op het Platform, of als u betaling van een huurder wilt ontvangen via de aangeboden methode of indien u andere diensten op het Platform gebruikt waarvoor kosten in rekening worden gebracht, dan wordt de betreffende transactie verwerkt via ons elektronische betaalsysteem, MANGOPAY (zie onze AV), dat geëxploiteerd wordt door MANGOPAY S.A., 10 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("MANGOPAY"). Om MANGOPAY te kunnen gebruiken, wordt een elektronische portemonnee geconfigureerd op het Platform en dient u ons voorzien van de volgende informatie die wij zullen verstrekken aan MANGOPAY:

Als betaler:
• Naam en Voornaam
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Adres

Als ontvanger:
• Naam en Voornaam
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Adres
• Voor- en achterkant van uw identiteitskaart

(b) Betaling via MANGOPAY
Indien u het MANGOPAY elektronische betaalsysteem gebruikt, dan zal MANGOPAY de betaalinformatie verzamelen die nodig is volgens de geselecteerde betaalmethode. Betaling wordt dan uitgevoerd via MANGOPAY en de door u geselecteerde betalingsdienstaanbieder (bijvoorbeeld SEPA). Daartoe zijn de gegevensbeschermingsvoorschriften van MANGOPAY en van de relevante betalingsdienstaanbieder van toepassing. Voor meer informatie over betaalprocedures en betalingsdienstaanbieders, zie art. 9 van onze AV

3. Doelen waarvoor we uw Gegevens Verwerken

Voor zover niet reeds aangegeven onder 2, Verwerken we uw Gegevens met het volgende doel.

3.1 Levering van onze diensten

We Verwerken uw Gegevens om uitvoer te kunnen leggen aan de gebruiksovereenkomst, voor het leveren van de diensten die u gebruikt op ons Platform
• en voor het faciliteren van het huren en verhuren door u;
• voor het faciliteren van de elektronische verwerking van betalingen voor huur, kosten, plaatsbeschrijvingen, etc.
• voor het faciliteren van de communicatie met andere leden;
• voor het sturen van berichten aan u die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten;
• voor het bieden van een overzicht van uw acties (en die van geconnecteerde gebruikers) op het Platform (historieken);
• om u aanbiedingen te tonen van andere partijen waarin u wellicht interesse hebt;
• om in staat te zijn om onze diensten te leveren zonder technische storingen en om in staat te zijn om eventuele fouten te herkennen en op te lossen.

3.2 Wettelijke rechten, verbetering van ons Platform, preventie en detectie van ontoelaatbare activiteiten, systeembeveiliging

We zullen uw Gegevens ook verwerken om de volgende legitieme belangen van Rentio en / of eventuele derden te behartigen:
• Oplossing van geschillen, handhaving van onze AV en de handhaving en uitoefening van onze rechten.
• Analyse en evaluatie van gebruik van ons Platform met als doel de voortdurende verbetering van onze producten en diensten.
• Preventie, opsporing en vervolging van onwettige activiteiten, met name fraude
• Het garanderen van de veiligheid van het Platform, de bescherming van de Gegevens die we bewaren en de detectie van cyberaanvallen en andere bedreigingen van de integriteit van het Platform.

3.3 Accountverificatie bij registratie

Tijdens het registratieproces ontvangt u een verificatiecode via een tekstbericht dat wordt gestuurd naar het telefoonnummer dat u hebt opgegeven. Daarnaast wordt ook uw email geverifieerd en ontvangt u een email op het emailadres dat u hebt opgegeven. U kunt de Webiste en App enkel gebruiken totdat u de code hebt ingevoerd en in de verificatiemail hebt bevestigd. Tot dan, zal het Platform voor u geblokkeerd zijn. Uw telefoonnummer en email is niet zichtbaar voor gebruikers van het Platform zolang u geen connectie hebt met die gebruikers.

4. Online beveiliging

Toegang tot uw account is beschermd door een wachtwoord dat u instelt. Verstrek dit wachtwoord aan niemand. Zodra u Rentio niet meer wilt gebruiken, vergeet dan niet uit te loggen met behulp van de knop Uitloggen, met name wanneer u zich op een openbare computer bevindt. N.B. De overdracht van gegevens via Internet (bijvoorbeeld via e-mail) is niet altijd volledig beveiligd en het voorkomen van toegang door derden kan niet worden gegarandeerd.We nemen alle noodzakelijke technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om uw Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd verlies en toegang evenals tegen ongeoorloofde wijziging, verstrekking of verwijdering. Toegang tot uw Gegevens is beperkt tot de personen die dat nodig hebben voor het doel als beschreven in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Dergelijke personen moeten zich houden aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming.

5. Contractverwerking

Rentio kan externe dienstverleners aanstellen om specifieke diensten te verlenen. Deze dienstverleners zullen gegevensverwerkingsprocedures uitvoeren namens ons en in opdracht van ons (contractverwerkers). Rentio zal contractverwerkers zorgvuldig en in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming selecteren.  Daarnaast zal Rentio ervoor zorgen dat Verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel schriftelijk contract en met wettelijke regelgeving op het gebied van gegevensverwerking.

De procedures die namens ons worden uitgevoerd, omvatten:

• de levering van de technische infrastructuur voor het Platform en de levering van serverruimte;• verzending;    
• online en gebruiksanalyse;
• accountverificatie;
• klantenservice en verwerking van vragen;•
betalingsverwerking;
• vertrouwen in en veiligheid van het Platform (bijv. voorkomen van fraude);

De contractverwerkers die wij hebben aangesteld hebben, onder bepaalde omstandigheden, toegang tot uw persoonlijke Gegevens, maar uitsluitend ten behoeve van de gevraagde gegevensverwerking. Contractverwerkers zijn ook contractueel verplicht om ervoor te zorgen dat hun gegevensbeschermingsniveau ten minste gelijk is aan dat van ons. Alle Gegevens die namens ons worden verwerkt blijven in ons beheer. We controleren de naleving van onze instructies voortdurend, met gegarandeerde databeveiligingsniveaus en met contractuele overeenkomsten die we met de gegevensverwerker sluiten.Mogelijks kunnen deze dienstverleners zich in landen buiten de EU/EER bevinden, wiens gegevensbeschermingsniveaus binnen de EU/EER  als onvoldoende worden gezien. We zullen desalniettemin gepaste overeenkomsten sluiten met deze dienstverleners (of er zijn andere garanties gesteld) die ervoor zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden. Indien u vragen hebt over onze dienstverleners, neem dan contact op met het Helpdesk op ons Platform. Indien uw vraag daar niet beantwoord wordt, neem dan contact met ons per e-mail, op dpo@rentio.be. We verstrekken ten minste op verzoek altijd een complete lijst met de namen en adressen van onze dienstverleners en eventuele aanvullende informatie over de garanties die we hebben gesteld (of waar van toepassing, een kopie van deze informatie via e-mail).

6. Verstrekking van uw Gegevens aan derden

Rentio deelt uw Gegevens tussen de verschillende Rentio toepassingen zoals aangegeven in de ‘AV’. Rentio is wettelijk verplicht om persoonsgegevens en / of Gebruiksgegevens te verstrekken aan  opsporings-, strafrechtelijke of toezichthoudende instanties indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het vermijden van risico’s voor het publiek en voor de vervolging van criminele handelingen.In alle andere gevallen zullen uw Gegevens alleen worden doorgegeven aan derden wanneer u toestemming hebt gegeven of derden zelf toegang hebt verstrekt tot uw Gegevens (dit geldt niet voor derden die wij hebben aangesteld als contractverwerkers, zie 5 hierboven).

7. Gebruik van cookies

7.1 Verplichte cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die ons Platform op uw computer of andere online apparaten zoals tablets of smartphones wil plaatsen. Aangenomen dat uw browserinstellingen cookies accepteren, voegt uw browser de tekst toe in de vorm van een klein bestand.Tenzij elders anderszins verklaard in deze verklaring inzake gegevensbescherming, zijn de cookies die wij gebruiken noodzakelijk voor de functionaliteit en de prestaties van ons Platform. Dit omvat cookies die u in staat stellen om zich te registreren voor de beschermde gedeelten van ons Platform, om een artikel te kopen of om het elektronische betaalsysteem te gebruiken. De meeste cookies worden aan het eind van uw browsersessie van uw apparaat verwijderd (sessiecookies). De informatie opgeslagen in de verplichte cookies zullen uitsluitend door ons worden gebruikt om de gevraagde diensten en functies te leveren.

7.2 Toestemming voor cookies

Wanneer u zich begeeft op ons Platform dan zullen we u vragen om toestemming om extra cookies op uw apparaat te plaatsen, door u een cookie banner te tonen en uw toestemming te vragen. Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren en presteren van ons platform, maar ze helpen ons:
• herkennen hoeveel bezoekers ons Platform bezoeken en hoe ze zich gedragen wanneer ze hier zijn. Dit helpt ons de functionaliteit van ons Platform verbeteren, bijv. ervoor zorgen dat gebruikers kunnen vinden wat ze zoeken (analytische/prestatiecookies) en door ons te helpen
• u te herkennen wanneer u ons Platform opnieuw bezoekt. Dit stelt ons in staat om onze content te personaliseren, u te begroeten met uw naam en uw voorkeuren te bewaren (functionele cookies) en
• uw bezoek aan ons Platform vast te leggen, evenals welke pagina’s u bezoekt en op welke pagina’s u klikt. We zullen deze informatie gebruiken om ons Platform beter af te stellen evenals de advertenties die we tonen op basis van uw interesses. Indien u ons toestemming hebt gegeven om u Marketing E-mails te sturen (zie 3.4 hieronder), dan zullen we deze informatie ook gebruiken om u gepersonaliseerde Marketing E-mails te sturen (doelgroepcookies).

De cookie banner vertelt u waarom we cookies gebruiken. Wanneer u het Platform blijft gebruiken nadat we u de cookie banner hebben getoond, stemt u in met het gebruik van onze cookies voor de hiervoor genoemde doeleinden ("Toestemming voor cookies").Meer informatie over het gebruik van cookies door Rentio en hoe u uw toestemming kunt intrekken of cookies kunt weigeren, vindt u hieronder.

7.3 Uw cookie-instellingen beheren

U kunt uw browser zo configureren dat bepaalde of alle cookies worden geweigerd of om uw toestemming te vragen voordat u deze accepteert. Indien u cookies echter weigert, dan kan het zijn dat een aantal van onze diensten beperkt functioneren. Voor informatie over het aanpassen van uw browserinstellingen ga naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Indien u meerdere apparaten gebruikt om ons Platform te bezoeken (bijvoorbeeld smartphone, tablet, computer, etc.) dan moet u ervoor zorgen dat iedere browser op ieder apparaat wordt aangepast in overeenstemming met uw cookievoorkeuren.

7.4 Gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies" (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en die ervoor zorgen dat uw gebruik van de Website kan worden geanalyseerd. De informatie die  door de cookies wordt geproduceerd met betrekking tot uw gebruik van de website wordt doorgaans overgedragen aan en opgeslagen op een Google server in de Verenigde Staten. Op ons Platform hebben we IP-anonimisering geactiveerd, zodat, binnen EU-lidstaten of andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben getekend, uw IP-adres vooraf zal worden afgekort door Google. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal het volledige IP-adres worden overgedragen naar een Google Server in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen. Google zal deze informatie namens Rentio gebruiken om uw gebruik van de Website te evalueren, rapporten te genereren over website activiteit en Rentio te voorzien van aanvullende diensten met betrekking tot de Website en online gebruik. Het uit uw browser overgedragen IP-adres als onderdeel van de activiteit van Google Analytics zal niet worden gekoppeld aan andere gegevens die Google bewaart. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browserinstellingen aan te passen, echter, als u dit doet, dan kunnen bepaalde functies van de Website worden beperkt. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens die worden geproduceerd en die gebaseerd zijn op uw Websitegebruik (inclusief uw IP-adres) vastlegt en dat deze gegevens door Google worden Verwerkt, door de browser plug-in te downloaden en installeren via: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nlIndien u onze Website bezoekt via een browser waarvoor de browser plug-in niet kan worden geïnstalleerd, dan kunt u het vastleggen van gegevens door Google Analytics ook voorkomen door hier te klikken. Dit zorgt voor een opt-out cookie die voorkomt dat gegevens in de toekomst worden vastgelegd wanneer u deze Website bezoekt. N.B.: indien u alle cookies die geplaatst zijn in uw browser verwijdert, dan wordt ook deze opt-out cookie verwijderd.Voor een overzicht gegevensbeschermingsregels van Google, klik hier.

7.5 Gebruik van Google Adsense

Deze Website gebruikt Google Adsense, een online advertentiedienst van Google. Google Adsense gebruikt "cookies" (tekstbestanden), die worden opgeslagen op uw computer en die ervoor zorgen dat uw gebruik van de Website kan worden geanalyseerd. Google Adsense gebruikt “webbakens” (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen. Webbakens zorgen ervoor dat eenvoudige acties, zoals bezoekersverkeer op de Website kunnen worden vastgelegd en verzameld. Informatie die wordt geproduceerd door de cookie en / of het webbaken met betrekking tot uw gebruik van deze Website (inclusief uw IP-adres) zullen worden overgedragen aan en opgeslagen op een Google server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de Website te evalueren met betrekking tot advertenties die worden getoond op de Website, om voor de exploitant van de Website rapportages uit te draaien over Website-activiteit en advertenties en om meer diensten te leveren met betrekking tot de Website en Internetgebruik. Google kan deze informatie ook ter beschikking stellen aan derden voor zover dit wettelijk verplicht is of wanneer de betreffende derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit combineren met andere gegevens die Google bewaart.Indien u geen advertenties op maat wilt ontvangen en / of zich wilt uitschrijven voor het vastleggen en het gebruik van uw gegevens, dan kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen voor dergelijke doeleinden door de advertentie instellingen van Google op www.google.nl/settings/ads te bekijken en de instellingen naar wens aan te passen. N.B.: indien u alle cookies wist uit uw apparaat, kan Google nieuwe cookies plaatsen voor deze doeleinden, en moet u om die reden uw instellingen voor uitschakelen opnieuw vernieuwen. Eventueel kunt u het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door naar de uitschakelpagina van de Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp  

7.6 Gebruik van Google Remarketing

We gebruiken de remarketing technologie van Google. Deze technologie stelt gebruikers die onze Website en onze online diensten hebben gebruikt en die hebben aangegeven interesse te hebben in ons aanbod, in staat geretarget te worden met advertenties op webpagina’s van het Google partnernetwerk. Het weergeven van advertenties wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. De tekstbestanden maken het mogelijk om het gedrag van gebruikers te analyseren wanneer ze de Website bezoeken, hetgeen daarna gebruikt kan worden voor gerichte productaanbevelingen en advertenties op maat. De gegevens die via gericht adverteren via Google en van bezoekersgegevens van externe leveranciers (zoals leeftijd, geslacht en interesses) worden verkregen, worden door ons vastgelegd in Google Analytics.Indien u geen advertenties op maat wilt ontvangen en / of zich wilt uitschrijven voor het vastleggen en gebruik van uw Gegevens, dan kunt u het gebruik van cookies door Google uitschakelen voor dergelijke doeleinden door de advertentie instellingen van Google op www.google.nl/settings/ads te bekijken en de instellingen naar wens aan te passen. N.B.: indien u alle cookies wist van uw apparaat, kan Google nieuwe cookies plaatsen voor deze doeleinden, en moet u om die reden uw instellingen voor uitschakelen opnieuw vernieuwen. Eventueel kunt u het gebruik van cookies van derden ook uitschakelen door naar de uitschakelpagina van de Network Advertising Initiative te gaan: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

7.7 Gebruik van cookies van derden

Wanneer u de online diensten van Rentio gebruikt, dan kunt u het doelwit worden van cookies of webbakens van andere providers met als doel het verzamelen van informatie. Dit kan zijn voor om te meten of het activeren van contextuele advertenties of targetingcampagnes. Op basis van uw toestemming voor het gebruik van cookies, evalueren wij ook gebruikersprofielen onder een pseudoniem. Persoonlijke identificatie is niet mogelijk. Deze trackingtechnologie van derden en het gebruik daarvan wordt niet door ons beheerd.U kunt opslag van en het volgen van dergelijke cookies door derden voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen.

8. Enquêtes

Wij proberen voortdurend uw gebruikservaring met Rentio te verbeteren. Daarom kunnen we u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes en uw feedback gebruiken. We zullen dan tijdelijk uw antwoorden aan uw gebruikersnaam en uw profielinformatie verbinden. Daarna wordt deze informatie meteen geanonimiseerd (d.w.z. dat de antwoorden dan niet meer aan u verbonden kunnen worden).

9. Recht van wijziging

Aangezien we onze diensten voortdurend ontwikkelen, behouden we ons het recht om deze verklaring inzake gegevensbescherming op ieder gewenst moment te wijzigen, met inachtneming van de relevante regelgeving. Eventuele wijzigingen zullen onverwijld op deze pagina worden gepubliceerd. Ongeacht het voorgaande, dient u deze pagina regelmatig te controleren op eventuele updates.

10. Opslagduur van uw gegevens

Tenzij anders aangegeven in deze verklaring inzake gegevensbescherming of bepaald door een statuut, bewaren wij
• de persoonsgegevens zoals gespecificeerd onder 2.1 voor 30 dagen vanaf de dag van vastlegging;
• alle overige persoonlijke Gegevens zoals gespecificeerd in deze verklaring inzake gegevensbescherming voor een periode van maximum drie maanden vanaf de datum van verwijdering van uw Rentio-account of voor een periode van drie maanden na vijf jaar inactiviteit van uw account.
• in het geval dat u bent geblokkeerd vanwege een overtreding van de Algemene Voorwaarden van Rentio, gegevens (e-mail, adres, IBAN, telefoonnummers) 2 (twee) jaar opgeslagen na het moment waarop u bent geblokkeerd. We doen dit ten behoeve van het gerechtvaardigde belang van Rentio en onze gebruikers (om de beveiliging van ons Platform en andere gebruikers te waarborgen) krachtens art. 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

11. Uw wettelijke rechten met betrekking tot uw Gegevens

Krachtens wettelijke bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming, hebt u op ieder gewenst moment het recht:
• om informatie te verkrijgen over de Gegevens die we Verwerken en om een kopie van de betreffende gegevens de eisen (recht op informatie). Alle Gegevens die u ons actief hebt verstrekt op het Platform (2.2 tot 2.6) kunnen ook door u op ieder gewenst moment geraadpleegd worden in uw Rentio-account;
• de correctie van onjuiste Gegevens te eisen en, afhankelijk van de aard van de Verwerking, het voltooien van onvolledige Gegevens (recht op rectificatie). Alle gegevens die u ons actief hebt verstrekt op het Platform (2.2 tot 2.6) kunt u ook zelf op ieder gewenst moment wijzigen in uw Rentio-account;
• onder voorbehoud van rechtvaardigheid, het verwijderen van uw Gegevens te eisen (recht op verwijdering);
• beperking van de Verwerking van uw Gegevens te eisen, aangenomen dat aan de verplichte criteria is voldaan;
• op voorwaarde dat aan de verplichte criteria is voldaan, de Gegevens die u hebt verstrekt te ontvangen op gestructureerde, huidige en machinaal leesbare wijze en deze Gegevens over te dragen aan een andere verwerker of, waar dit technisch haalbaar is, het over te laten dragen door Rentio (recht op dataportabiliteit); en
• onderworpen te zijn aan besluitvorming die niet geheel berust op automatische Verwerking, tenzij aan de wettelijke voorwaarden voor degelijke automatische besluitvorming is voldaan. Rentio gebruikt op dit moment geen automatische besluitvorming.
• bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van Gegevens – alleen als de verwerking is gebaseerd op een taak die in het openbare belang wordt uitgevoerd of in de uitvoering van een officiële bevoegdheid (art. 6(1)(e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU) of gerechtvaardigd belang (art. 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU), inclusief profilering op basis van dezelfde gronden voor Gegevensverwerking als uitgelegd in de andere onderdelen van deze verklaring (recht op bezwaar).

U hebt ook het recht op uitzonderlijke gronden om af te zien van de verplichte Verwerking van uw Gegevens. Wanneer uw persoonlijke Gegevens worden Verwerkt voor direct marketing-doeleinden, kunt u bezwaar maken tegen deze Verwerking (recht op bezwaar).
U hebt daarnaast het recht om op ieder gewenst moment iedere toestemming die u hebt gegeven als onderdeel van het registreren voor of het gebruik van onze diensten in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de Verwerking die is uitgevoerd voorafgaand aan de intrekking en op basis van de gegeven toestemming. Met betrekking tot de toestemming voor cookies, kunt u de uitschrijf- en uitschakeling mechanismes gebruiken die voor de verschillende diensten (zie verklaring inzake gegevensbescherming voor de individuele diensten onder 7.2 en 7.4 van deze Website) zijn ingesteld. Dit zorgt ervoor dat een permanente deactiverings cookie wordt geplaatst in uw browser, waardoor wij weten dat uw browser niet moet worden onderworpen aan dergelijke vastlegging van gegevens. N.B.: indien u alle cookies verwijdert die in uw browser zijn geplaatst, dan verwijdert u ook de deactiverings cookie. U dient dan het proces hierboven opnieuw te voltooien indien u ons Platform wilt gebruiken met een ander apparaat of een andere browser.Als u een van de in dit gedeelte vermelde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Rentio via de onderstaande contactgegevens. Ongeacht andere rechtsmiddelen, hebt u ook het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten.

12. Onze contactgegevens

Indien u vragen hebt met betrekking tot de Verwerking van uw gegevens als onderdeel van uw gebruik van het Platform of met betrekking tot uw rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via:

dpo@rentio.be
Rentio NV
Hoogstraat 60 2820 Rijmenam

Door verder te gaan op de website van Rentio, stem je in met ons gebruik van cookies om functies te kunnen aanbieden en het websiteverkeer te analyseren. Onze vertrouwde partners zullen ook cookies gebruiken om gegevens over het surfgedrag te verzamelen en je gepersonaliseerde advertenties te tonen.


PRIVACY VOORWAARDEN – MIJNHUURPROFIEL.BE

Via uw mijnhuurprofiel.be kunt u uw persoonlijke gegevens en documenten op een veilige en efficiënte wijze versturen naar een makelaar. Mijnhuurprofiel.be is een product van Rentio NV.Rentio en haar geregistreerde makelaars gaan zorgvuldig om met privacy gevoelige informatie. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens worden geregistreerd op Mijnhuurprofiel.be en op welke wijze uw gegevens worden verwerkt.

Bij de verwerking van uw gegevens leeft Rentio evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.
Meer informatie over gegevensbescherming kunt u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (‘DPO’) door hem aan te schrijven op het volgend adres : dhr Stijn Roels, Hoogstraat 60, 2820 Rijmenam, of door een e-mail te sturen naar : privacy@rentio.be.
Makelaars gebruiken uw gegevens voor de realisatie van een bemiddeling als u een woning wenst te (ver)huren.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rentio verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijnhuurprofiel.be en u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht:

• Voor- en achternaam
• Mobiel telefoon-nummer
• Adresgegevens
• E-mailadres
• Burgerlijke staat
• Overige persoonsgegevens en documenten die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, documenten te uploaden en in berichten naar de makelaar
• Identiteitsgegevens
• Locatiegegevens
• De huurintentie en woonwensen
• De reden van (ver)huur
• Inkomensgegevens
• Gezinssamenstelling
• Huidige huurgegevens (duurtijd, adres, eigenaar)
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Rentio en haar geregistreerde makelaars verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de verificatie van identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid. Door het actief verstrekken van gegevens over uw huidige eigenaar (‘huurbaas’) geeft u tevens de toestemming aan de makelaar om deze eigenaar te contacteren. Dit uiteraard ook enkel in het kader van de verificatie van de identiteit, solvabiliteit en kredietwaardigheid.
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning doet de makelaar deze checks. Het is de zorgplicht van de makelaar om huurders en verhuurders te beschermen tegen misbruik, waardoor deze checks worden uitgevoerd zodra een bemiddeling tot stand komt.
Rentio kan tevens uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval vraagt Rentio eerst uw specifieke toestemming. Door deze privacy policy te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

Waarom we gegevens nodig hebben
Rentio en haar geregistreerde makelaars verwerken uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
• Realiseren van een bemiddeling
• Het gericht aanbieden van huurwoningen
• Opmaak van de huurovereenkomst
• Met u communiceren
• Directe marketing of nieuwsbrieven.

Beveiliging en bewaartermijn
Rentio en haar geregistreerde makelaars zullen er voor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en dat deze adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.
Rentio bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Delen met anderen
U heeft zelf de regie over uw persoonlijke profiel in bij Rentio. U bepaalt welke gegevens met wie worden gedeeld. Met de makelaars die uw gegevens verwerken en zijn aangesloten op Rentio, sluit Rentio een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uw gegevens mogen alleen gedeeld worden met belanghebbenden voor de uitvoering van een succesvolle bemiddeling zoals bijvoorbeeld de partijen die in een huurovereenkomst worden opgenomen zijnde de huurder, verhuurder en beheerder. Rentio gebruikt geen cookies.

Beveiliging
Rentio hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.Rentio neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Rentio gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Rentio onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Rentio u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze DPO (zie boven).

Vragen?
Uw vragen over de software en privacyverklaring stelt u aan Rentio.